دانلود فایل


پایان نامه با موضوع پیش بینی ضریب تراکم¬پذیری و ویسکوزیته گاز طبیعی به کمک شبکه ‏عصبی فازی و مدل ترکیبی آن با الگوریتم ژنتیک - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی

دانلود فایل پایان نامه با موضوع پیش بینی ضریب تراکم¬پذیری و ویسکوزیته گاز طبیعی به کمک شبکه ‏عصبی فازی و مدل ترکیبی آن با الگوریتم ژنتیک پیش بینی ضریب تراکم­پذیری و ویسکوزیته گاز طبیعی به کمک شبکه عصبی فازی و مدل ترکیبی آن با الگوریتم ژنتیک
این پایان نامه شامل دو فایل است که یک فایل پی دی اف و فایل دوم بصورت ورد قابل ویرایش میباشد.فهرست مطالب آورده شده در این پایان نامه را در تصویر زیر ملاحضه می فرمایید:


حقیق


مقاله


کارآموزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


م آ ﻦ ز ﺒﺎ آ ﻦ ﺳﻼم : ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮو اي ﺻﻔﺤ

ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ، ﭘﺎﻳﺎن. ﻳﺎﻓﺘﻦ. اﻳﻦ. ﻗﺒﻴﻞ. ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﺷﺪت. آﻟﻮدﮔﻲ. ﻫﻮا، ﺷﻬﺮﻫﺎي. دﻧﻴﺎ. را. ﺑﺸﺪت.
ﺗﻬﺪﻳﺪ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ. ﺳ. ﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي. از اﻧﺮژﻳﻬﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ... ﮔﺎز. ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻴﺘﻮان در ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎز،ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺨﺎر،ﺳ. ﻴﻜﻞ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. وﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،. ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﺟﺎﻣﺪﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎز و. ﻳﻚ. ﻣﺪل.

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت و راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ - RTC7 - دانشگاه صنعتی شریف

28 آوريل 2004 ... ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ. ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ. ﻓﻨﺎوری. ﻫﺎ. و ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ
رﻗﺎﺑﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ. ،. ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و. ﻧﻘﻞ. ،.
ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل. ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن آن. ،. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﺳﺘﻘﺒﺎل. ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ از ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺮای. ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ و. ارﺳﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ. 650.

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي ...

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش
سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ...... با
استفاده از مدل های مخلوط اجزاء و شبیه سازی اجزای محدود برای توزیع تنش حرارتی و
مکانیکی در طول ضخامت ماده می توان خواص تدریجی یک ماده مرتبه ای را پیش بینی
کرد و با ...

کارنامه پژوهشی سال 1389 - دانشگاه شهید بهشتی

1 ژانويه 2012 ... ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﺣﺎل اﺟﺮا. 60. ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. 103.
ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ. 107. ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ. 117. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ... دا ه ﺖ آب و
ق ( ﯿﺪ ﺒﺎ ﻮر). ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﺟﺪول. 28. : ﭘﺮوژه. ﻫﺎ. ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮاي داﻧﺸﮑﺪه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺎل. 1389. 100. ﺟﺪول. :29. ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ...

دانلود پایان نامه ها

9 جولای 2017 ... ایجاد چنین تعادلی به افزایش طول عمر شبکه کمک میکند و بهبود الگوی مصرف انرژی
در شبکههای حسگر بیسیم با منابع انرژی محدود را به دنبال خواهد داشت. ..... فصل 3 به
تشریح الزامات الگوریتم مسیریابی مناسب از دیدگاه استاندارد شبکههای حسگر
میپردازد و علاوه بر آن مدل شبکه تحت بررسی در این پایان نامه را تشریح ...

پایان نامه های دانلودی رشته مهندسی شیمی – آریا سئو:هزینه سئو سایت ...

پایان نامه ارشد رشته شیمی فرآیند: بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر
سیال با استفاده از الگوریتم ژنتیک · سمینار ارشد مهندسی شیمی فرآیند: افزایش
راندمان حذف رطوبت از گاز توسط دسیکنت ها از طریق افزودنی به آن ها · پایان نامه ارشد
رشته شیمی طراحی فرایند: اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه
تهران.

پروژه دانشجویی

پروژه دانشجویی - انجام کلیه پروژ های عمومی و تخصصی شما.

دانلود فایل های پایان نامه - مطالب ارسال شده توسط filedls

4 جولای 2016 ... 3-3-4- الگوریتم ژنتیک 26 ... جدول (4-2) نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده و
نرم‌افزار جایابی داسکین بر روی داده‌های گالوائو با تعیین تقاضا 36 ...... مدل هزینه
کیفیت در صنایع وجود دارد این پایان‌نامه سعی کرده تا با استفاده از رویکرد گسترش
ویژگی های کیفیت به مشتری مدار سازی مدل هزینه کیفیت کمک نماید.

all - فروشگاه جدیدترین فایل ها ، پایان نامه ها ، مقاله ها

پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری ها بوسیله متن کاو · پروژه انواع
بیرینگ و روش مونتاژ و دمونتاژ ... سیستم تشخیص ورود به شبکه کامپیوتری با
الگوریتم فراابتکاری · پروژه بررسی ساختار و عملکرد فیبر .... دانلود تحقیق کمک
پایان نامه با موضوع تاًثيرات تقويت تراكمي · دانلود مقاله تحقیقی با موضوع روش
جديدي ...

پیش بینی ضریب با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری - خانه متلب

11 ژانويه 2018 ... موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد
کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان
پروپوزال پروپزال ... پیش بینی ضریب تراکم پذیری و ویسکوزیته گاز طبیعی به
کمک شبکه عصبی فازی و مدل ترکیبی ان با الگوریتم ژنتیک

ضریب تراکم پذیری - پایگاه علمی ویراساینس

پیش بینی ضریب تراکم پذیری و ویسکوزیته گاز طبیعی به کمک شبکه عصبی
فازی و مدل ترکیبی آن با الگوریتم ژنتیک. دانشگاه : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده فنی سال : 1393 دانشجو : عفیفه بناوند استاد :
امیر صرافی. مقادیر ضریب تراکم پذیری و ویسکوزیته گاز طبیعی در محاسبات ...

#متالورژی #metallurgy #فرایند #تحولات #ریزساختار رفتار ...

متالورژی #metallurgy #فرایند #تحولات #ریزساختار رفتار ترمومكانيكال فولاد
آلياژي AISI 4340به كمك دستگاه ديلاتـومتر 805A/Dدرشـرايط دمـايي 900 – 1100 °Cو
نـرخ كـرنش 0.01 -1 S-1بر اساس منحني هاي تنش – كرنش حقيقي بدست آمده مورد
بررسي قرار گرفت . با ارزيابي ريز ساختار نمونه هاي تغييـر فـرم يافتـه صحت
وقوع تبلور ...

مبانی پردازش گفتار و کاربردهای بازشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی

29 سپتامبر 2013 ... برای رسیدن به فردایی بهتر در دست بفشارند، و این چنین فرهیختگی صفتی
متعالی است که تنها با فرا رفتن از. موجودی در خود .... راهنمایی بیش از 80 پایان نامه
کارشناسی ارشد و 12 رساله دکتری تخصصی. داوری ده ها .... سـیگنال گفتـار بـه کمـک
الگوریتـم هـای هـوش محاسـباتی در زمینـه هـای کاربـردی نـام بـرده، بـا ارجـاع.

مبانی پردازش گفتار و کاربردهای بازشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی

29 سپتامبر 2013 ... برای رسیدن به فردایی بهتر در دست بفشارند، و این چنین فرهیختگی صفتی
متعالی است که تنها با فرا رفتن از. موجودی در خود .... راهنمایی بیش از 80 پایان نامه
کارشناسی ارشد و 12 رساله دکتری تخصصی. داوری ده ها .... سـیگنال گفتـار بـه کمـک
الگوریتـم هـای هـوش محاسـباتی در زمینـه هـای کاربـردی نـام بـرده، بـا ارجـاع.

1394 25 84 84 216 مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی در فرآیند ...

در حالی که با هیدروژناسیون آلکن‌های سطحی و درنتیجه کاهش واکنش های کراکینگ،
انتخاب پذیری نسبت به ایزوپنتان افزایش می‌یابد. ..... بررسی آزمایشگاهی تاثیر
فشار تزریق بر میزان آسیب‌دیدگی سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در فرآیند
تزریق گاز طبیعی به مخزن An Experimental Investigation into the Effect of
Injection ...

Untitled - ResearchGate

ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در واﻗﻊ ﻣﺪل ﺳﺎده اي از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻤﻴ. ﻦ،ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ
ﺳﺎﺧﺘﺎر. رﻳﺎﺿﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻟﺨﻮاه ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ورودي ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ را. دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي،آﻣﻮزش دﻳﺪه و ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
داده ﻫﺎي ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . داده ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﻲ در ﺧﺸﻚ
ﻛﻦ ...

سرفصل دروس کارشناسی ارشد گروه عمران - موسسه ی آموزش عالی پردیسان

می تواند به عنوان دروس دوره. دکتری اخذ شود . .3. برای دوره دکتری اخذ. واحد اجباری
پیش بینی نشده است و دانشجو مختار است با تایید استاد راهنما و گروه. مربوطه از
کلیه دروس اختیاری )از بسته های تخصصی مختلف( واحدهای آموزشی دوره دکتری را اخذ
نماید. .2. چنانچه دانشجو در مهندسی عمران تغییر گرایش داده باشد و دروس اجباری
کارشناسی ارشد ...

پایان نامه با موضوع پیش بینی ضریب تراکم¬پذیری و ویسکوزیته ...

پیش بینی ضریب تراکمپذیری و ویسکوزیته گاز طبیعی به کمک شبکه عصبی
فازی و مدل ترکیبی آن با الگوریتم ژنتیک. این پایان نامه شامل دو فایل است که یک
فایل پی دی اف و فایل دوم بصورت ورد قابل ویرایش میباشد.فهرست مطالب آورده شده در
این پایان نامه را در تصویر زیر ملاحضه می فرمایید: اشتراک بگذارید:.

پايان نامه هاي جاري - شرکت ملی نفت

43, 41, نفت مناطق مركزي, طراحي بهينه اي شبكه هاي عصبي نوع GMDHبراي مدل سازي
و بهينه سازي ميزان هواي مورد نياز در حفاري با هوا و كف فشرده چاههاي نفت و گاز ... 63,
61, نفت مناطق مركزي, تصفيه فاضلاب توليد شده در فرايند استخراج گاز طبيعي به
كمك بيو فيلتر چكنده, محمدرضا كشت ورز, كارشناسي ارشد, محمدحسن فضائلي پور ...

پایان نامه های دانلودی رشته مهندسی شیمی – دانلود مقاله تحقیق پروژه

پایان نامه ارشد رشته مهندسی شیمی نساجی الیاف : بررسي و پيشرفت ها ی توليد
الياف · دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی شیمی : انجام واكنش هاي شيميايي در ....
سمینار ارشد رشته شیمی فرآیند: مدلسازي جداسازي غشایی LPG از جریان هاي گازي با
استفاده از شبکه عصبی · پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بهینه سازی و طرح فرایند
پوشش ...

2008: Volume 19 - All issues - نشریه بین المللی مهندسی صنایع و ...

این مقاله با هدف تحلیل چالشهای پیش روی سیاست‌گذاری علم و فناوری در جمهوری اسلامی
ایران، و سناریوهای پیش روی ایران، نخست مطالعات مربوط به تغییر انگاره‌های ..... جهت
حل مدل پیشنهادی از دو الگوریتم فراابتکاری شبیه‌سازی تبرید و ژنتیک استفاده
شده است و جهت تولید برنامه زمانبندی، روش زمانبندی دوسویه برای حالت چند مد توسعه ...

هیالورونیک اسید - احسان حسنانی

قسمتهای میانی و انتهایی مو(نوک موها) احتیاج بیشتری به رطوبت دارد زیرا عمر
بیشتری کرده و زمان زیادتری در معرض عوامل مخرب و خشک کننده محیط مانند باد و یا
نور خورشید همچنین مدل دهنده های گرمایی مانند سشوار و برسها و... قرار گرفته است.
قسمتهای مو نزدیک به ریشه، جوان و سالم هستند به علاوه با روغن طبیعی پوست سر
چرب می شوند.

مقاله پیش بینی ضریب تراکم پذیری گاز از طریق ترکیب شبکه ...

در این پژوهش، ما به ارائه مدلی جدید جهت محاسبه ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی با
کمک ترکیب شیکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک می پردازیم. جهت
آموزش و ارزیابی مدل پیشنهادی نیز از 354 داده آزمایشگاهی بهره گرفته شده است. شبه
دمای کاهشی و شبه فشار کاهشی به عنوان ورودی های شبکه لحاظ شده اند و از الگوریتم ...

دریافت فایل کتاب چکیده مقالات فارسی - نوزدهمین همایش صنایع دریایی

پيـش بينـی بهنـگام نوسـانات تـراز آب بـا اسـتفاده از سيسـتم اسـتنتاج عصبـی-
فـازی تطبيقـی )ANFIS( در. دریـای خـزر ... مدلســازی فــازی تغييــرات ضریــب
مرکــز ثقــل شــناور و بهينــه ســازی توابــع دریامانــی بــا اســتفاده از. الگوریتــم
ژنتيــك. محسن خسروی بابادی، پژمان مظاهری، حسن قاسمی. بهينه سازی فرم هندسی یك
سکوی ...

کارنامه پژوهشی سال 1389 - دانشگاه شهید بهشتی

1 ژانويه 2012 ... ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﺣﺎل اﺟﺮا. 60. ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. 103.
ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ. 107. ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ. 117. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ... دا ه ﺖ آب و
ق ( ﯿﺪ ﺒﺎ ﻮر). ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﺟﺪول. 28. : ﭘﺮوژه. ﻫﺎ. ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮاي داﻧﺸﮑﺪه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺎل. 1389. 100. ﺟﺪول. :29. ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ...

شماره 449 (شماره ویژه پایان نامه) - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي ...

ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻄﻠﻖ از ﻣﺪل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺳﻮب در ﮐﺎهﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺎز ﻧﻔﺖ،از ﻣﺪل
ﺿﺮﻳﺐ. ﻣﻘﻮﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎ. زي ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺳﻮب ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دو ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﮑﺴﺎن و ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي هﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ ﮐﻪ در هﺮ دو ﻣﺨﺰن،
ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺳﻮب. ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﮐﺎهﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺳﻮب اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ . ﻣﻘﺪار رﺳﻮب ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷ
.

مهر 95 - مشهد

پیش‌بینی ضریب تراکم پذیری و ویسکوزیته گاز طبیعی به کمک شبکه عصبی
فازی و مدل ترکیبی آن با الگوریتم ژنتیک پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات
، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده فنی . کارشناسی ارشد. موضوع: علوم و
علوم کاربردی > مهندسی شیمی. هستاد راهنما: امیر صرافی مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند
...

مهندسی فرآیند

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ. رﻓﺘﺎر آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺪل دارﻳﻢ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ. ﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺪل
ﺳﺎزي. ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ. ، از ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺪل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر
ﺳﻴﺴﺘﻢ.

باسمه تعالي - Sahand University of Technology

پیش. گفتار. برنامه حاضر با عنوان كارشناسی مهندسی پزشكی در كمیته برنامه. ریزی
مهندسی پزشكی گروه فنی و مهندسی شورای عاالی. برنامه. ریزی تهیه و. تدوین. شده. است.
... به. كارگیری. بهینه از. دستگاه. های. پزشكی،. ه ا مسئولیت فنی و مهندسی.
بیمارستان،. و ا همكاری در. پروژه. های. تصقیقاتی پزشكی،. ز ا كمک به طراحی برخی از.
دستگاه.

پایان نامه های دانلودی رشته مهندسی شیمی – آریا سئو:هزینه سئو سایت ...

پایان نامه ارشد رشته شیمی فرآیند: بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر
سیال با استفاده از الگوریتم ژنتیک · سمینار ارشد مهندسی شیمی فرآیند: افزایش
راندمان حذف رطوبت از گاز توسط دسیکنت ها از طریق افزودنی به آن ها · پایان نامه ارشد
رشته شیمی طراحی فرایند: اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه
تهران.

مطالعه آزمایشگاهی و بهینه سازی تأثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر ...

کی. ی. ساختگاه سد. مخمل کوه. 91. محمد راوند. ، عبداله. زدی. ،ی. حم. ی. درضا. جعفر. ی. ،
ابراه. می. شر. فی. ی. تشن. زی. ی. یس. ستم. تشخ. ی. ص. نفوذ مبتن. ی. بر شبکه. ها.
ی ... ی. و تحل. لی. قرار گرفت. در نها. تی. مدل شا. ی. ستگ. ی. یمد. ران. س. ازمان. ها. ی.
تحق. ی. قات. ی. حوزه صنعت هوا. یی. با. 36. یشا. ستگ. ی. در قالب. 11. عامل به ترت.
بی.

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

لیست پایان نامه ها. بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز
قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ ۱; بررسی رابطه منبع
کنترل .... ۴۵ پایان نامه کاربرد ماهواره ( انتشار امواج ) وارتباط با سکوهای دریایی ۱۰۲;
۴۶ پایان نامه کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرایند به کمک کامپیوتر (
CAPP) ...

دانلود پایان نامه ها

9 جولای 2017 ... ایجاد چنین تعادلی به افزایش طول عمر شبکه کمک میکند و بهبود الگوی مصرف انرژی
در شبکههای حسگر بیسیم با منابع انرژی محدود را به دنبال خواهد داشت. ..... فصل 3 به
تشریح الزامات الگوریتم مسیریابی مناسب از دیدگاه استاندارد شبکههای حسگر
میپردازد و علاوه بر آن مدل شبکه تحت بررسی در این پایان نامه را تشریح ...

SID.ir | بهينه سازي پيش بيني ضريب تراكم پذيري گاز طبيعي با ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله مجمع علمی بهينه سازي پيش بيني ضريب تراكم پذيري
گاز طبيعي با استفاده ازتركيب شبكه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك بر پايه معادله
حالت MMA. ... لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد. كليد واژه:
ضريب تراكمپذيري گاز طبيعي، شبكه عصبي، الگوريتم ژنتيك، معادله حالت MMA.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۸۸ - ستاد نانو

افزایش مبلغ حمایت تشویقی پایان نامه های فناوری نانو تا سقف 12ميليون تومان در ...
آشنایي با شركت نانوسيستم معرفي ســازندگان تجهيزات فناوري نانو در كشور؛ ....
تجربيات. ارزنده اين موردکاوی ها به شــفاف شدن مباحث. کمک شــايانی می کرد. نشست
صبح با برگزاری. جلسه پرسش و پاسخ پايان يافت. در نشســت بعدازظهر، ابتدا
دکتر ...

م آ ﻦ ز ﺒﺎ آ ﻦ ﺳﻼم : ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮو اي ﺻﻔﺤ

ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ، ﭘﺎﻳﺎن. ﻳﺎﻓﺘﻦ. اﻳﻦ. ﻗﺒﻴﻞ. ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﺷﺪت. آﻟﻮدﮔﻲ. ﻫﻮا، ﺷﻬﺮﻫﺎي. دﻧﻴﺎ. را. ﺑﺸﺪت.
ﺗﻬﺪﻳﺪ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ. ﺳ. ﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي. از اﻧﺮژﻳﻬﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ... ﮔﺎز. ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻴﺘﻮان در ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎز،ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺨﺎر،ﺳ. ﻴﻜﻞ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. وﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،. ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﺟﺎﻣﺪﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎز و. ﻳﻚ. ﻣﺪل.

#civil #عمران #الگوریتم #ژنتیک #بهینه #دیافراگم #بتنی #مهارشده ...

civil #عمران #الگوریتم #ژنتیک #بهینه #دیافراگم #بتنی #مهارشده #مصنوعی با
توجه به اهداف سازمان هاي ذيربط بمنظور توسعه اسكله هاي بنادر جنوبي ايران جهت ايجاد
زير ساخت هاي لازم براي پهلودهي كشتي هاي نسل ... در حقیقت هدف از طراحی لرزه اي
براساس عملکرد این است که تا سازه طوري طراحی شوند شد که عملکردشان قابل پیش
بینی با .

پیش بینی ضریب با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری - خانه متلب

11 ژانويه 2018 ... موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد
کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان
پروپوزال پروپزال ... پیش بینی ضریب تراکم پذیری و ویسکوزیته گاز طبیعی به
کمک شبکه عصبی فازی و مدل ترکیبی ان با الگوریتم ژنتیک

پایان نامه های رشته مهندسی شیمی - پایان نامه های کارشناسی ارشد

12 مارس 2017 ... سمینار ارشد رشته شیمی فرآیند: مدلسازی جداسازی غشایی LPG از جریان های گازی با
استفاده از شبکه عصبی. پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بهینه سازی و .... دانلود پایان
نامه ارشد : پیش بینی عملکرد غشاهای اسمز معکوس با استفاده ازبهینه سازی، مدل سازی
ریاضی و حل مدل به کمک روشهای عددی. دانلود پایان نامه ارشد : سنتز ...

پايان نامه هاي جاري - شرکت ملی نفت

43, 41, نفت مناطق مركزي, طراحي بهينه اي شبكه هاي عصبي نوع GMDHبراي مدل سازي
و بهينه سازي ميزان هواي مورد نياز در حفاري با هوا و كف فشرده چاههاي نفت و گاز ... 63,
61, نفت مناطق مركزي, تصفيه فاضلاب توليد شده در فرايند استخراج گاز طبيعي به
كمك بيو فيلتر چكنده, محمدرضا كشت ورز, كارشناسي ارشد, محمدحسن فضائلي پور ...

نشریه اكتشاف و توليد نفت و گاز:مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و ...

پيش بيني گير لوله هاي حفاري با استفاده از شبكه عصبي در چاه هاي يكي از ميادين
نفت فلات قاره ايران ..... بسط معادله موازنه مواد براي مخازن نفتي تراكم پذير زير
اشباع با در نظر گرفتن اثر تراكم پذيري هم دما .... مشكلات عملياتي طراحي خطوط لوله
انتقال جريانهاي دو فازي؛ مديريت كنترل تشكيل هيدرات گاز طبيعي در خط لوله
جرياني.

#متالورژی #metallurgy تركيب بين فلزي Al3Tiبه علت خواص مكانيكي ...

متالورژی #metallurgy تركيب بين فلزي Al3Tiبه علت خواص مكانيكي مناسب،
برقراري پيوند شيميايي با آلومينيوم، پايداري حرارتي خوب، ضريب انبساط حرارتي
نزديك ... بر رفتار سيالات تراكم پذير است و از آن جهت كه معمولا استفاده از اين نرم
افزارهاي تحليل انفجاري نياز به اطلاعات مبسوطي دارد، مناسب براي استفاده مهندسين و
تحليل ...

زندگینامه مشاهیر ایران و جهان جلد 9 - معارف گیاهی - قائمیه

پس از پایان تحصیلات در دانشکده حقوق دانشگاه تهران راهی اروپا شد و دوره دکترا
دانشکده حقوق دانشگاه سوربن پاریس را به پایان رسانید. ..... وی که پیش بینی می‌شد
یکی از بازیکنان ثابت و پدیده تیم ملی در جام جهانی باشد با این مصدومیت ۱ سال از
فوتبال به دور ماند و به همین دلیل جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، ۸۶-۸۵ لیگ برتر و جام ملتهای
آسیا ...

دانش‌رسان - مقاله‌های حجت احمدی

۱بررسی اثر سطح آب زیرزمینی و ضخامت لایه آبدار بر میزان جریان نشت معکوس به
کانال. نویسنده(ها): امیر ملک پور، حسن رحیمی، حجت احمدی. اطلاعات انتشار: اولین همایش
ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال ۱۳۸۵. تعداد صفحات: ۸ .... ۳پیش بینی
محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی. نویسنده(ها): احمد ...

پروژه پایگاه داده SQL Server | کتابخــــــــانه 2 به همراه نمودارهای CDMوLDMوLDM با فایل های Power Designer

پاورپوینت آماده معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی

A Novel Multi-agent Negotiation Model For E-Commerce Platform

پاورپوینت کلیات شکستگی -43 اسلاید

پاورپوینت ذرۀ ‌باردار در ميدان مغناطيسي