دانلود فایل


تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی ,تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی ,تحقیق درباره بیـم?

دانلود فایل تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي فرمت فایل : word ( لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 11
بيـماري سل گـاوي
عـلـائـم بـــــالــينــي :
در بــرخي از گـاوهــاي مبــتــلا به سـل ارزني ( بـا جـراحـات وسـيـع در بــدن ) شــكل ظاهــري دام عادي بـوده اما لاغـري تـدريجي ( كه الـبته ربطي به بيماري ديگر نداشته باشد ) جلب نظر مي كند . تغيير در اشتـها و دماي بـدن و همـچـنين وضـعيـت مـوهاي پــوست ( زبـر يـا صـاف است ) ، آرام شـدن تــدريـجي دام ، درخـشاني و شـفـافـيــت چـشـمـهـا از علائم عمومي است كه اغـلب پس از زايـش مشخص تر مي شونـد . در آلـودگي ريـوي سـرفـه مـزمن بـه علت بـرونـكـو پـنـومـوني ( سـرفه آهـسـته ، كوتاه ، مرطوب كه فشار گلـو يـا پـس از فـعاليـت ايـجـاد ميـشود ) وجـود داشته كه در هـنگام صبـح و در هـواي سـرد بيـشتر عارض ميـشـود . در مراحل پيشرفته كه بخش زيادي از ريه درگير است تنگي نـفس تـوام با افزايش تعداد و عـمق تـنـفـس وجـود دارد . ابـتـلاء عقده لـنفـي ناي و مـديـاسـتـن و بـزرگ شـدن آنـهـا مي تـوانـد بـه تــرتـيـب مـوجـب دشـواري تنـفـسـي و جمع شدن گـاز در شـكـمـبه گردد . در بيشتـر موارد سل رحمي ناشي از سل عمومي ( ورود ميكرب از خون به رحم ) بـوده و ممكن اسـت در بـاروري دام اثـرات نـامطلـوب داشته باشد و يا چنانـچه دام بارور گـردد چنـد ماه پـس از بـاروري سقط جنين حادث ميـشود و اگـر چنانـچه گوساله بـطور عادي بـدنيا بيايد پس از مدت كوتاهي بر اثر سل عمومي تـلف خواهد ميگردد . در گاوهاي مبتلا بـه سل رحمــي كه بارور نميشوند ممكن است ترشحـات چركي مـزمن(حـاوي تـعـداد زيادي باسيل سل ) از بدن دام ترشح شود كه اين حالت نسبت به هر گونه اقدام درماني مقاوم خواهد بود در ورم پـستـان سلي بـافت پـستـاني سفت و بزرگ شده و اين حالت معمولاً از ناحيه بالائي ( بويژه در قطعـات عقبـي )شروع ميشود . همچنين در آغاز شير از نظر ظاهـري تغـييري نداشته اما در مـراحل بعـدي دانه هاي ريزي در شيـر ايـجــاد كه پس از مدتـي رسـوب ميـكند و مايع زلال و كهـــربائي رنگ باقي مـيماند كه پـس از مدتي تنها همين مايع بجاي شير از پستان خارج مي شود .
علائم كالبد گشائي :
در گاو ، گـوسـفنـد و بـز جـراحات مـشخـصي قـابـل مـشاهـده است . مـمكن است گــرانـولـوماس سلي در عقـده هاي لنـفاوي بـخصـوص در عقـده هـاي لـنـــفـاوي بـرونـشـيـال و مـدياستـيـنال و سـاير اعـضــاء بدن يافت شود . در ريه ها ممكن است آبـسه هاي ارزنـي تـوسـعـه يـافـتـه و مـنـجر به بـرونكـو پنـوموني چـركي شود . رنگ چـرك از كـرم تـا نـارنـجي بـوده و غـلـظت آن از كـرم غـلـيظ تا پنير سفت متغير است هـمچـنين ممكن است ندولهاي كوچكــي در پرده هاي جنب و صفاق مشاهده شود .
در تـمام جراحات موضعي سلي ايجاد يك كپسول فيبروزي تحريك شده وجود دارد كه درجـه كـپـســول دار شدن با ميزان رشد جراحت تغيير مـي كند . موارد عمومـي سل با حضــور سل ارزنـي ( جـراحـات كـوچـك ، شفـاف و سـاچـمـه مـانـنـد ) در بـيـشـتـر اعـضـاء بـدن و يـا بـوسيـله جـراحـات ريـوي كه بـخـوبي كـپـسوله ويا پنيري نشده اند، مـشخص مي شوند . وجود برونكوپنـومـوني ياپرخونـي در اطراف جراحات ريوي بيشتر مـربوط به مـوارد فـعال بـيمـاري است . در موارد تـورم پـستـان سلي يا مـتـريت سلي متـرشـحه بايد به انتشار شديد آلـودگــي تـوجه داشت .
جـراحات مزمن در بيماري سل بطـور مشخـص مجزا و ندولار بوده و محتوي ماده غليظ پنـيـري بـرنـگ زرد نارنجي مي باشنـد كه اغلب آهـكـي شده و بـوسيـله يك كپســول ضـخيم فيبروزي احاطه شده اند . هرچند كه چنين جراحاتـي نسبت به جراحات باز به ميزان كمتري احتمال آلوده نمودن محيط را دارند اما دامهاي مبتلا به چنين جراحاتي از نظر اينكه ميتوانند منشا آلودگي باشند ، مهم ميباشند .


تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی


تحقیق


درباره بیـماری سل گـاوی


تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی


تحقیق درباره


بیـماری سل گـاوی


تحقیق درباره


بی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فیلم: تدریس متفاوت زیست شناسی کنکور دکتر مهدی آرامفر، بررسی ...

1 day ago

444 K

علیرغم اجراي طوالني برنامه مبارزه با ســل گاوي در ایران، این بیماري همچنان به عنوان
یک ... بخش توبرکولین، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازی، کرج، ایران.

* ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻞ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان

ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر آن، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺳﻞ ﺑﻪ داروﻫﺎي راﻳﺞ و ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در. ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ ...
ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ژاﭘﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز. 4. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، وﺟﻮد. دي .ان.
آ. ﻣﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ... ﭘﺰﺷﻜﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎره ﺳﻞ. از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن، .... ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺳﻞ ﮔﺎوي. ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه،
ﺗﻮﺳﻂ ...

همه چیز در مورد بیماری سل | سايت تخصصي ميكروبيولوژي

13 ژوئن 2016 ... تصور مي شود كه احتمالأ بيماري سل از طريق مهاجرت چوپانان گله هاي گاوهاي هندو
اروپايي كه با گاوهاي آلوده به اين باسيل در تماس بوده اند، به ديگر مناطق ...

دانلود تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي |one

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد دانلود,تحقیق,بیـماری سل گـاوی,عـلـائـم
بـــــالــینــی سل گـاوی.

تحقیق بیماری سل گاوی - babono.ir

5 آوريل 2018 ... تحقیق بیماری سل گاوی: Why do not you download تحقیق بیماری سل گاوی ... [
2017-10-23]: تحقیق درباره بیماری سل گاوی فرمت فایل: WORD ...

تحقیق بیماری سل گاوی | جهان دانلود

3 ژانويه 2018 ... دسته بندی: ورد. نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحه: 12 صفحه.
قسمتی از متن. doc: بیماری سل گاوی. علائم بالینی: در برخی از ...

تحقیق بیماری سل گاوی

17 آوريل 2018 ... File search تحقیق بیماری سل گاوی is possible. No longer worry. تحقیق بیماری
سل گاوی from this website. Most downloaded articles about ...

مرکز تحقیقات سل بالینی - سل در کودکان

کودکان ممکن است در هر سنی به بیماری سل مبتلا شوند.اطفال ممکن است همچنین در اثر
خوردن شیر گاو نجوشیده/ غیر پاستوریزه به باسیل مایکوباکتریوم بوویس آلوده و ...

آئين بودا و زندگى نامه او 15 ص

اين بار بودا مردى بيمار و از پا افتاده را ديد كه با مرگ دست و پنجه نرم مى كرد. ... حادثه
نخست بيمارى يك رقاصه است كه توجه بودا را به خود جلب كرد، رقاصه اى كه مبتلا به
بيمارى سل بود و سرنوشت دردناك خود و خواهرش را كه او نيز از بيمارى سل در ... پيش
گوئى برهمنان درباره سيدرتا والدين او را نگران ساخته بود. ... تحقیق پرورش گاو
گوشتی

تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي|time

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد دانلود بیـماری سل گـاوی,تحقیق بیـماری سل
گـاوی,مقاله بیـماری سل گـاوی,بیـماری سل گـاوی.

فیلم: نظرات کاربران اتوماسیون مرغداری / ویدیو کلیپ | روزانه

23 hours ago

دانلود-pdf-تحقیق در مورد بيـماري سل گـاوي 12 ص – بهترین فایل 20

29 آوريل 2018 ... بيـماري سل گـاوي. عـلـائـم بـــــالــينــي : در بــرخي از گـاوهــاي مبــتــلا به سـل ارزني
( بـا جـراحـات وسـيـع در بــدن ) شــكل ظاهــري دام عادي بـوده اما لاغـري ...

تحقیق بیماری سل گاوی

22 مارس 2017 ... تحقیق درباره بیماری سل گاوی. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه)
تعداد صفحات 12 صفحه. بیماری سل گاوی. علائم بالینی: در برخی از ...

فیلم: نظرات کاربران اتوماسیون مرغداری / ویدیو کلیپ | روزانه

23 hours ago

فیلم: نظرات کاربران اتوماسیون مرغداری / ویدیو کلیپ | روزانه

23 hours ago

تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي - فروشگاه تخصصی دانشجویی مقاله و ...

فرمت فایل : word ( لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 11. بيـماري سل گـاوي.
عـلـائـم بـــــالــينــي : در بــرخي از گـاوهــاي مبــتــلا به سـل ارزني ( بـا جـراحـات ...

۷ حرکت ورزشی مناسب برای درمان دیسک کمر + تصویر - ایسنا

22 ا کتبر 2017 ... حرکت گربه – گاو: این حرکت ترکیب دو حرکت یوگا است و باعث می‌شود که فشار در
قسمت پایینی ستون فقرات کمتر شود. چهار دست و پا بر روی زمین ...

مقاله در مورد بيـماري سل گـاوي - مگ ایران | دانلود مقاله

بيـماري سل گـاوي. عـلـائـم بـــــالــينــي : در بــرخي از گـاوهــاي مبــتــلا به سـل ارزني
( بـا جـراحـات وسـيـع در بــدن ) شــكل ظاهــري دام عادي بـوده اما لاغـري تـدريجي ( كه ...

دانش‌چی دانش‌چی پورتال جامع تحقیق و مقاله، مطالب علمی و هنری

دانش‌چی پورتال جامع تحقیق و مقاله، مطالب علمی و هنری ، وبگردی و… .... آيين هاي خاص ·
آی پی مسدود · آیا آنتی اکسیدان ها از سرطان و بیماری های قلبی پیشگیری می کنند ...

تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي|time

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد دانلود بیـماری سل گـاوی,تحقیق بیـماری سل
گـاوی,مقاله بیـماری سل گـاوی,بیـماری سل گـاوی.

دانش‌چی دانش‌چی پورتال جامع تحقیق و مقاله، مطالب علمی و هنری

دانش‌چی پورتال جامع تحقیق و مقاله، مطالب علمی و هنری ، وبگردی و… .... آيين هاي خاص ·
آی پی مسدود · آیا آنتی اکسیدان ها از سرطان و بیماری های قلبی پیشگیری می کنند ...

تحقیق بیماری سل گاوی | 2018farsi

26 آوريل 2018 ... دانلود تحقیق درباره بیماری سل گاوی. تعداد صفحات: 12. نوع فایل: word (قابل
ویرایش). لینک دانلود پایین صفحه. بیماری سل گاوی. علائم بالینی:.

فیلم: تدریس متفاوت زیست شناسی کنکور دکتر مهدی آرامفر، بررسی ...

1 day ago

همه آنچه که باید درباره بیماری مشترک سل دامی بدانیم - اقتصاد آنلاین

12 ژانويه 2018 ... این بیماری نیز مانند بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در فصول سرد بیشتر
تظاهر می کند. سل از جمله بیماری های مهم نشخوارکنندگان به ویژه گاو و ...

پاورپوینت پردازه هااسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز

موکاپ لوگو روی دیوار

دانلود طرح توجیهی پرواربندی شتر 100 نفری (ویژه سامانه کارا1396)

پاورپوینت خشونت در کتاب مقدس

دانلود پروژه افترافکت extreme opener قالب ساخت تیزر تبلیغاتی ورزشی

سمینار کارشناسی ارشد مواد تاثیرعملیات حرارتی بین بحرانی بر روی خواص مکانیکی فولاد کرم وانادیم دا در سختی یکسان با کوئنچ تمپر