دانلود فایل


طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط - دانلود فایلدانلود فایل طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط

دانلود فایل طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط تقاضاي روز افزون انرژي الکتريکي و تجديد ساختار در سيستمهاي قدرت باعث شده­است که اين سيستمها در نزديکي حدود پايداري خود کار کنند. يکي از مسائلي که در طراحي و بهره­برداري از سيستمهاي قدرت بايد مد نظر قرار گيرد پايداري سيستم در مقابل اغتشاشات سيگنال بزرگ مي­باشد. با توجه به اهميت پايداری گذرا در سيستم قدرت به دنبال روشی خواهيم بود که منجر بهبود پايداری سيستم گردد. در چند دهه اخير با پيشرفتهای سريع در صنعت نيمه هادی و استفاده از آنها در كاربردهاي قدرت، مفهوم سيستم ­هاي انتقال انرژي AC انعطاف پذير(FACTS) مطرح گرديد. يكي از تأثيرگذارترين آن ها كنترل كننده ي بین خط توان (IPFC) است كه با توانايي كنترل پارامترهاي مختلف شبكه و به عنوان ابزاري چند منظوره مورد بهره برداري قرار مي گيرد. در اين تحقيق با بدست آوردن تابع لياپانوف در حضور جبران کننده در دو سيستم تک ماشينه و چند ماشينه، کنترل کننده­هايي برای اين جبران کننده طراحی شده که با برآورده کردن معيار پايداري لياپانوف، باعث افزايش حاشيه پايداري گذرا و کاهش نوسانات گذرا در سيستم­هاي فوق می­گردد. . با توجه به اين كه تابع انرژي گذراي سيستم ابزار مناسبي براي بررسي مسئله ي پايداري است، بهينه سازي تابع انرژي IPFC به منظور دستيابي به بيشترين حاشيه ي پايداري گذرا مدنظر قرار مي گيرد. اين ايده، اساس توليد اطلاعات آموزش مورد نياز در شبكه ي ANFIS به عنوان كنترل كننده ي IPFC قرار گرفته است. بررسي پايداري گذرا با محاسبه ي زمان بحراني رفع خطا انجام مي گيرد كه افزايش آن به معناي بهبود پايداري گذرا و مسئله اي حياتي در سيستم قدرت است.
.

کلمات کليدي: پايداري گذرا، تابع انرژي لياپانوف، زمان بحراني رفع خطا، ،کنترل فازی عصبی


طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کنترل هماهنگ tcsc, svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با ...

کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت. با اعمال
کنترل کننده ترکیبی مدر لغزشی فازی تطبیقی و بهینه ... با توجه به. پاسخ مطلوب
روش کنترل مد لغزشی فازی. تطبیقی در حالت گذرا و پاسخ مناسب ... سطح تعریف شده
لغزش که از پایداری ... به این منظور برای ... استفاده از سیستمهای انتقال جریان
متناوب.

کنترل هماهنگ tcsc, svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با ...

کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت. با اعمال
کنترل کننده ترکیبی مدر لغزشی فازی تطبیقی و بهینه ... با توجه به. پاسخ مطلوب
روش کنترل مد لغزشی فازی. تطبیقی در حالت گذرا و پاسخ مناسب ... سطح تعریف شده
لغزش که از پایداری ... به این منظور برای ... استفاده از سیستمهای انتقال جریان
متناوب.

اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ... پاورپوینت
درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: جاذبه های گردشگری ایران ..... اساس شاخص
بهبود عملکرد مودال به عنوان اندازه گیری اثر پایداردهنده کنترل درمرجع ...

تنظیم بهینه پارامترهای کنترلی statcom و svc به منظور بهبود عملکرد ...

پیشنهادی در بهبود پایداری ولتاژ، سرعت روتور و توان و همچنین پایداری سرعت روتور
... سیستم قدرت به همراه کنترل کننده های نیروگاهی مانند و ... با. حضور چنین کنترل
کننده هایی، استفاده از کنترل کننده های خطوط ... پرداخته شد و ثابت شد که با تنظیم
بهینه پارامترهای کنترلی .... بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت استفاده می کند.

کنترل هماهنگ tcsc, svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با ...

کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت. با اعمال
کنترل کننده ترکیبی مدر لغزشی فازی تطبیقی و بهینه ... با توجه به. پاسخ مطلوب
روش کنترل مد لغزشی فازی. تطبیقی در حالت گذرا و پاسخ مناسب ... سطح تعریف شده
لغزش که از پایداری ... به این منظور برای ... استفاده از سیستمهای انتقال جریان
متناوب.

Cv of Faculty Members

... و دشارژ خودروهاي الكتريكي در شبكه توزيع ولتاژ ضعيف خانگي به منظور بهبود
پروفيل ... محمدحسين حجاره, بهينه سازي گشتاور دندانه در ماشين هاي با آهنربايي سطحي
به روش ... سيد منصور كرماني المهدوي, تحليل پايداري و كنترل توان در ميكرو شبكه ها,
۱۳۹۱ ... بهينه کنترل کننده هاي FACTS جهت رسيدن به اهداف چندگانه در سيستم هاي
قدرت, ۰.

طراحی یک کنترلکنندة فازیبهینه بر پایه جبرانکنندة استاتیک توان ...

استفاده از کنترلکنندة فازی بر پایۀ SVC به منظور افزایش میرایی نوسانات
فرکانس پایین و بهبود پایداری سیستم قدرت در سالهای ... امروزه با استفاده از
سیستمهای انتقال سریع دادهها، سیگنالهای مورد نظر در سیستم قدرت متمرکز ..... K. L.
Lo and L. Khan, “Fuzzy logic based SVC for power system transient stability
enhancement”, ...

جهت بهبود پایداری گذرا در سیستم‌های قدرت چند ماشینه

... افزایش حاشیه پایداری گذرای سیستم قدرت است که با کنترل توان اکتیو و
راکتیو خط در ... در این مقاله، جهت میراسازی نوسانات و بهبود پایداری گذرا از UPFC
استفاده شده است. ... از نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری، تأثیر UPFC با کنترل‌کننده
PI مرسوم، PI ... به منظور طراحی کنترل‌کننده لغزشی، ابتدا مدل غیرخطی سیستم به
شکل نرمال ...

رﺣﻤﺖ اﷲ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ : ﻧ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮑ

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺴﺎز ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺳﺎزﯼ هﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮان راﮐﺘﻴﻮ ﺑﺎر و ... ﯾﮏ
روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرزداﯾﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ
ﻋﺼﺒﯽ .... ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮاﯼ ﺗﻮر. ﺑﻴﻦ. هﺎﯼ ﺑﺎدﯼ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ. دو ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ روش
...... ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺒﺮان ﺳﺎز اﺳﺘﺎﺗﻴﮑﯽ ﺳﻨﮑﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪارﯼ ﮔﺬرا,
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ.

137 KB

بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت با استفاده از. بهینه شده توسط ... چکیده: در این
مقاله به طراحی کنترل کننده میراساز برای میرایی نوسانات ... زاویه ولتاژ را کنترل
کرده و به این ترتیب توان عبوری از خط را تغییر ... و میتواند برای بهبود پایداری
گذرا، کنترل ولتاژ و میرایی نوسانات سیستم ... به منظور برقراری تعادل توان بین
قسمت.

Analysis of Three Section Distributed Bragg Reflector Tunable Laser ...

با اصلاح شرایط نوسان و با استفاده از شرایط نوسان دقیق، مشخصه‌های کوک لیزر با ...
به‌منظور کاهش پهنای باند و تداخل بین سمبلها، پالس‌های داده به‌صورت RRC شکلدهی
می‌شوند. ... تغییراتی در برخی مسائل مرتبط با قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت شده
است. .... کمی غیرخطی1، کنترل‌کننده مقاومی برای TCSC طراحی شده که در بهبود
عملکرد ...

رﺣﻤﺖ اﷲ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ : ﻧ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮑ

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺴﺎز ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺳﺎزﯼ هﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮان راﮐﺘﻴﻮ ﺑﺎر و ... ﯾﮏ
روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرزداﯾﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ
ﻋﺼﺒﯽ .... ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮاﯼ ﺗﻮر. ﺑﻴﻦ. هﺎﯼ ﺑﺎدﯼ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ. دو ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ روش
...... ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺒﺮان ﺳﺎز اﺳﺘﺎﺗﻴﮑﯽ ﺳﻨﮑﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪارﯼ ﮔﺬرا,
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ.

Paper Title

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ... ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ. SSSC.
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻪ. ﺧﻂ ... ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺎﺧﺘﻪ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ...
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﭘﺨﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ... ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ. ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻭ ﮔﺬﺭﺍ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ. [6]. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻴﺮﺍ ﻭ ﻧﺎﻣﻴﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺑﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ...

تنظیم بهینه پارامترهای کنترلی statcom و svc به منظور بهبود عملکرد ...

پیشنهادی در بهبود پایداری ولتاژ، سرعت روتور و توان و همچنین پایداری سرعت روتور
... سیستم قدرت به همراه کنترل کننده های نیروگاهی مانند و ... با. حضور چنین کنترل
کننده هایی، استفاده از کنترل کننده های خطوط ... پرداخته شد و ثابت شد که با تنظیم
بهینه پارامترهای کنترلی .... بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت استفاده می کند.

کنترل قدرت و فرکانس یک سیستم قدرت انرژی باد با استفاده از ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
مصنوعی · اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ · ارزیابی ....
دانلودپاورپوینت درباره هوشمندي بازار به منظور تعيين استراتژي و برنامه ...

پایداری در سیستم قدرت و بهبود پايداري گذرا و افزايش حد پايداري ...

این امر به سادگی به وسیله ترکیب کنورتور با خازن های ثابت و یا سو ئیچ شده با ...
و یا کنترل شده با تریستور و بانک های رآکتور استفاده می کند می تواند به منظور ...
را برای طراح به وجود می آورد تا جبران ساز را از نظر محدوده تعریف شده توان رآکتیو ...
متناوب در پشت یک رآکتانس کوپله کننده است که مشخصه های V Iو V Q مربوط به آن در
...

تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ...

7 ساعت قبل ... تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگدسته ... تقویت
ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ... مصنوعی
· اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ..... بنابراین
پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به عنوان یک کنترل اضافی از ...

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت - دانشگاه علم وصنعت

طراحی نرم افزار گرافیکی جهت مطالعات پایداری گذرا و نوسان توان در سیستمهای قدرت
. صادق جمالی ... حفاظت و فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا با استفاده از
تئوری امواج سیار. صادق جمالی ... طراحی کنترل کننده TCSC با استفاده از روش تجزیه
و تحلیل حساسیت تابعی به منظور سیرا کردن نوسانات بین ناحیه ای در سیتم های
قدرت.

طراحی یک کنترلکنندة فازیبهینه بر پایه جبرانکنندة استاتیک توان ...

استفاده از کنترلکنندة فازی بر پایۀ SVC به منظور افزایش میرایی نوسانات
فرکانس پایین و بهبود پایداری سیستم قدرت در سالهای ... امروزه با استفاده از
سیستمهای انتقال سریع دادهها، سیگنالهای مورد نظر در سیستم قدرت متمرکز ..... K. L.
Lo and L. Khan, “Fuzzy logic based SVC for power system transient stability
enhancement”, ...

یک استراتژی کنترل توان برای بهبود پایداری سیستم قدرت در حضور ...

کنترل. پیش. بین. مبتنی بر مدل و مدل قدیمی )بدون استفاده از کنترل. پیش. بین ...
های. هوشمند برای اعمال توان کنترل کننده با کمترین. خ. طا. به مبدل مربوطه، بهینه
سازی. می ... سیستم قدرت، طراحی کنترل کننده میراساز برای استابالیزر سیستم
قدرت ... کننده. PID. ، روش کنترل مقاوم غیرخطی بر. ای بهبود میراسازی و پایداری گذرا
، روش.

تحقیق کنترل پایداری سیستمهای قدرت در حالت گذرا به ... - nikpelast.ir

27 فوریه 2018 ... در این مقاله کنترل پایداری سیستمهای قدرت به روش تولید زدایی بهینه ... روش بر
روی سیستم تست 39 باس IEEE با 10 ژنراتور ارائه شده است. ... بنابراین طراحی
سیستمهای کنترل پایداری گذرا جهت پیشگیری از حوادث نامطلوب الزامی است. ... از
رسیدن سیستم به حالت پایدار می توان این واحدها را مجددا' وارد شبکه کرد [1] .

بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از جبران سازهای سری TCSC و ...

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از جبران سازهای
سری ... منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در سال
۱۳۹۵ ... کنترل کننده POD به منظور افزایش میرایی نوسانات توان به سیستم کنترل
ادوات ... در طراحی کنترل کننده های ادوات FACTS از مبدل های الکترونیک قدرت و
سیستم های ...

سیستم داوری

سعید جلیلی, طراحی بهینه شبکه بر خط انرژی‌های پاک در حضور جبران ساز ... حامد
احمدی, طراحی ، مدلسازی و کنترل بهینه جبران ساز استایکی سیستم های توزیع ...
منبع ولتاژ مبتنی بر کنترل‌کننده‌ توان بین فازی به‌عنوان محدودکننده جریان خطا ...
با استفاده از معیارهای اندازه گیری به منظور بهبود ناپایداری ثبات سیستم های برق
قدرتی.

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

طراحی یک کنترلکنندة فازیبهینه بر پایه جبرانکنندة استاتیک توان ...

استفاده از کنترلکنندة فازی بر پایۀ SVC به منظور افزایش میرایی نوسانات
فرکانس پایین و بهبود پایداری سیستم قدرت در سالهای ... امروزه با استفاده از
سیستمهای انتقال سریع دادهها، سیگنالهای مورد نظر در سیستم قدرت متمرکز ..... K. L.
Lo and L. Khan, “Fuzzy logic based SVC for power system transient stability
enhancement”, ...

تخته سفید | "آموزش دینامیک سیستم‌های قدرت ۱ درس دوازدهم: نوسانات ...

9 Sep 2017

اویرایش شده طراحی هماهنگ پایدارساز سیستم قدرت و UPFC برای میرایی ...

کاهش اثرات تشدید زیر سنکرون با استفاده از UPFC در سیستم قدرت ... راکتیو (
UPFC) بر میرایی نوسانات و بهبود پایداری درشرایط بحرانی سیستم قدرت و خط
انتقال ... علاوه بر این اتصالات بین سیستم‌های قدرت در مکان‌های دوردست باعث افزایش
نوسانات ... در اين پروژه از کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) به منظور بهبود
پايداري ...

اطلاعات پایان نامه های مصوب ارشد

2- عنوان تحقیق : کاربردکنترل کننده فازی درکنترل توان توربین بادی ... 18- عنوان
تحقیق : کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از الگوریتم فازی ... عنوان تحقیق
: بهبود عملکرد حالت گذرا و پایداری شبکه توزیع با کنترل ... و طراحی سیستم های
DVR همراه با سلول فوتوولتائیک به منظور بهبود کنترل توان راکتیو و افت ولتاژ

طراحی یک کنترلکنندة فازیبهینه بر پایه جبرانکنندة استاتیک توان ...

استفاده از کنترلکنندة فازی بر پایۀ SVC به منظور افزایش میرایی نوسانات
فرکانس پایین و بهبود پایداری سیستم قدرت در سالهای ... امروزه با استفاده از
سیستمهای انتقال سریع دادهها، سیگنالهای مورد نظر در سیستم قدرت متمرکز ..... K. L.
Lo and L. Khan, “Fuzzy logic based SVC for power system transient stability
enhancement”, ...

مدل‌سازی غیرخطی و کنترل جامع مقاوم توربین بادی سرعت‌ـ متغیر با ...

در ادامه به روش م ، برای مدل خطی شده، یک کنترل کننده تکمیلی مقاوم طراحی میشود که.
سیستم را در ... کنترل کرد. کنترل سرعت ژنراتور القایی با استفاده از روش کنترل
... از آنجا که. توربین نیز به منظور کنترل توان آیرودینامیکی استخراج شده از انرژی
... سیستم توربین بادی را برای بهبود عملکرد در حالت گذرا کنترل کند. گشتاور ...

Paper Title - چهارمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور

کنترل و کیفیت توان این ترانسفورماتورها جوابگوی تقاضای بارهایی که. امروزه
برای بقای ... قدرت که شامل ترانسفورماتور ولتاژ بالای پرسرعت، یکسو کننده
ولتاژ ... ترانسفورماتورهای سنتی سیستم های توزیع شده است که دارای مزایا و.
کاربردهای ... ترانسفورماتور نیز جریان ورودی از سمت خطوط انتقال را به منظور انتقال.
می شود.

تحقیق کنترل پایداری سیستمهای قدرت در حالت گذرا به روش ...

19 فوریه 2018 ... در این مقاله کنترل پایداری سیستمهای قدرت به روش تولید زدایی بهینه ... رسیدن
سیستم به حالت پایدار می توان این واحدها را مجددا' وارد شبکه کرد .... مقاله کارشناسی
ارشد برق تنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت ...
طراحی از تک ماشین پایدار کننده های سیستم قدرت(PSSs) با استفاده از ...

ترجمه مقاله طراحی تثبیت کننده سیستم قدرت | باستیان دانلود

27 مارس 2018 ... ما دو ورودی کنترل کننده منطق فازی برای بررسی کردن اتخاذ کرده ایم ... با افزایش
بارگذاری خطوط انتقال طولانی، پایداری دینامیکی و گذرا پس از یک خطای بزرگ به
طور ... قدرت و گسترش قابلیت انتقال توان با افزایش میرایی سیستم به ... طراحی
پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری.

پایداری دینامیکی سیستمهای قدرت

10 مارس 2018 ... Follow پایداری دینامیکی سیستمهای قدرت on our site and find it. ... مدلسازی سیستم
تک ماشینه به منظور مطالعه پدیده نوسانات با فرکانس کم، و روش طراحی PSS به ... به
همین دلیل استفاده از ادو ات کنترلی و پایدارساز در سیستم قدرت می تواند تا ...
کنترل کننده های پخش توان یکپارچه[1] برای خطوط انتقال شناسایی شده ...

طراحی کنترل کننده فازی-عصبی TCSC به منظور میرایی نوسان‌های ...

نتایج شبیه ‌سازی بیانگر عملکرد خوب و مناسب کنترل کننده فازی-عصبی در میرا
نمودن ... مزایای استفاده از ادوات FACTs برای بهبود پایداری سیستم‌های قدرت به طور
کامل ... سیستم های قدرت، افزایش توان انتقالی از خط، بهبودی پایداری گذرا، محدود
کردن ... طراحی این کنترل کننده با در نظر گرفتن تأخیر انتقال سیگنال های اندازه
گیری ...

Cv of Faculty Members

بخش, : مهندسي قدرت و كنترل ..... ارزيابي وضعيت پايداري شبکه هاي قدرت با استفاده
از داده هاي اندازه گيري بر خط, ۱۳۹۵ ... مهدي اميني, جداسازي کنترل شده سيستمهاي قدرت,
۰ ... مقدار و مکان بهينه ذخائر انرژي در شبكه هاي برق با هدف بهبود کيفيت توان, ۱۳۹۵
... جايابي بهينه محدود کننده هاي جريان خطا در ميکروگريدها به منظور بهبود تداوم ...

رﺣﻤﺖ اﷲ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ : ﻧ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮑ

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺴﺎز ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺳﺎزﯼ هﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮان راﮐﺘﻴﻮ ﺑﺎر و ... ﯾﮏ
روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرزداﯾﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ
ﻋﺼﺒﯽ .... ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮاﯼ ﺗﻮر. ﺑﻴﻦ. هﺎﯼ ﺑﺎدﯼ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ. دو ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ روش
...... ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺒﺮان ﺳﺎز اﺳﺘﺎﺗﻴﮑﯽ ﺳﻨﮑﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪارﯼ ﮔﺬرا,
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ.

كنترل هوشمند كنترل كننده یكپارچه عبور توان(UPFC) جهت بهبود ...

كنترل هوشمند كنترل كننده یكپارچه عبور توان(UPFC) جهت بهبود پایداری گذرا در ...
حاشيه پايداري گذراي سيستم قدرت است كه با كنترل توان اكتيو و راكتيو خط در ...
پارامترهاي كنترل كننده UPFC، بر اساس كنترل كننده فازي نوع سوگنو (TSK) طراحي
شده ... كننده هاي هوشمند (GA، PSO و HGAPSO) جهت ميراسازي نوسانات محلي و بين
ناحيه اي ...

دانلود مقاله پروژه بررسی عملکرد STATCOM در پایداری سیستم - مگ ایران

پايداري سيستم قدرت به توانايي ماشين‌هاي سنكرون آن در گذر از يك نقطه كار حالت مانا
... FACTS معرف سيستم‌هاي انتقال جريان متناوب است كه در آن با به كارگيري كنترل ...
كنترل كننده هاي گروه اول شامل جبران كننده توان راكتيو استاتيكي (SVC ) ، خازن سري
... بهبود پايداري ولتاژ و بهبود پايداري گذرا و ديناميكي استفاده شده است به نحوي ...

و ﺑﺎدي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻗﺪرت ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬ - UBC ECE

ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي. را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﮔﺬرا ... ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي.
: ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻛﻮﭼﻚ، ﭘﺎﻳﺪاري ﮔﺬرا، ﻣﻮد ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ. اي و ﻣﺤﻠﻲ، زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﻲ رﻓﻊ. ﺧﻄﺎ، ...... ﺗﻮان. ﺣﻘ. ﻘﻴ. ﻲ
. ﻴﺗﻮﻟ. ﺪ. ﻧي. ﻴ. ﺮوﮔﺎه. ﺑﺎد. ي. ﺑﺎ. ﺗﻐ. ﺮﻴﻴ. ﺑﻬﺮه. ﺗﻨﺎﺳﺒ. ﻲ. ﺗﻨﻈ. ﻢﻴ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺗﻮان. ﺣﻘ. ﻘﻴ. ﻲ ...... ﺑﺴﺰاي ﻛﻨﺘﺮل. ﻛﻨﻨﺪه.
ﻫﺎي. ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي در اﻣﺮ ﭘﺎﻳﺪاري اﺳﺖ . روش. ﻳﻫﺎ. ﻲ. در. ﻃﺮاﺣﻲ. PMSG. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت.

دانلود مجموعه کامل مقالات بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

14 دسامبر 2017 ... ۵۵- کنترل کننده توان بین خطی بر مبنای مبدل ماتریسی اسپارس تغییر یافته ...
۱۰۸- طراحی کنترل کننده هیبرید PSSRPID در سیستم کنترل فرکانس تجدید ... ۱۱۳
- اصلاح الگوی بار به منظور افزایش حاشیه امنیت پایداری ولتاژ و براساس ... ۱۴۷-
بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی.

تحقیق کنترل پایداری سیستمهای قدرت در حالت گذرا به ... - nikpelast.ir

27 فوریه 2018 ... در این مقاله کنترل پایداری سیستمهای قدرت به روش تولید زدایی بهینه ... روش بر
روی سیستم تست 39 باس IEEE با 10 ژنراتور ارائه شده است. ... بنابراین طراحی
سیستمهای کنترل پایداری گذرا جهت پیشگیری از حوادث نامطلوب الزامی است. ... از
رسیدن سیستم به حالت پایدار می توان این واحدها را مجددا' وارد شبکه کرد [1] .

دانلود مجموعه کامل مقالات بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

14 دسامبر 2017 ... ۵۵- کنترل کننده توان بین خطی بر مبنای مبدل ماتریسی اسپارس تغییر یافته ...
۱۰۸- طراحی کنترل کننده هیبرید PSSRPID در سیستم کنترل فرکانس تجدید ... ۱۱۳
- اصلاح الگوی بار به منظور افزایش حاشیه امنیت پایداری ولتاژ و براساس ... ۱۴۷-
بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی.

کنترل هماهنگ tcsc, svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با ...

کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت. با اعمال
کنترل کننده ترکیبی مدر لغزشی فازی تطبیقی و بهینه ... با توجه به. پاسخ مطلوب
روش کنترل مد لغزشی فازی. تطبیقی در حالت گذرا و پاسخ مناسب ... سطح تعریف شده
لغزش که از پایداری ... به این منظور برای ... استفاده از سیستمهای انتقال جریان
متناوب.

کنترل هماهنگ tcsc, svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با ...

کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت. با اعمال
کنترل کننده ترکیبی مدر لغزشی فازی تطبیقی و بهینه ... با توجه به. پاسخ مطلوب
روش کنترل مد لغزشی فازی. تطبیقی در حالت گذرا و پاسخ مناسب ... سطح تعریف شده
لغزش که از پایداری ... به این منظور برای ... استفاده از سیستمهای انتقال جریان
متناوب.

Analysis of Three Section Distributed Bragg Reflector Tunable Laser ...

با اصلاح شرایط نوسان و با استفاده از شرایط نوسان دقیق، مشخصه‌های کوک لیزر با ...
به‌منظور کاهش پهنای باند و تداخل بین سمبلها، پالس‌های داده به‌صورت RRC شکلدهی
می‌شوند. ... تغییراتی در برخی مسائل مرتبط با قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت شده
است. .... کمی غیرخطی1، کنترل‌کننده مقاومی برای TCSC طراحی شده که در بهبود
عملکرد ...

توسط متخصصان مدنظر - پیدا

4 ساعت قبل ... به بیان دیگر، در طراحی هر یک از این دوچرخه ها ویژگی هایی مدنظر قرار ... همچنان
طرفدارهای زیادی دارد و با استفاده دمندانه ازآنها می توان نتایج خوبی ... به گزارش شمال
نیوز، طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از امراض حدود ... پرولاکتین، fsh-lh بر ن
نوسانات خلقی، ولع دیوانه کننده و گریه های بی دلیل؟ .... منظور از یی چیست؟

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت - دانشگاه علم وصنعت

طراحی نرم افزار گرافیکی جهت مطالعات پایداری گذرا و نوسان توان در سیستمهای قدرت
. صادق جمالی ... حفاظت و فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا با استفاده از
تئوری امواج سیار. صادق جمالی ... طراحی کنترل کننده TCSC با استفاده از روش تجزیه
و تحلیل حساسیت تابعی به منظور سیرا کردن نوسانات بین ناحیه ای در سیتم های
قدرت.

پایداری در سیستم قدرت و بهبود پايداري گذرا و افزايش حد پايداري ...

این امر به سادگی به وسیله ترکیب کنورتور با خازن های ثابت و یا سو ئیچ شده با ...
و یا کنترل شده با تریستور و بانک های رآکتور استفاده می کند می تواند به منظور ...
را برای طراح به وجود می آورد تا جبران ساز را از نظر محدوده تعریف شده توان رآکتیو ...
متناوب در پشت یک رآکتانس کوپله کننده است که مشخصه های V Iو V Q مربوط به آن در
...

بررسی و آنالیز نوسانات زیر سنکرون و پدیده تشدید زیر سنکرون در ...

به منظور دستیابی به دید بهتر نسبت نحوه و میزان اثر مودهای نوسانی سیستم و به ...
شود بین رتور ژنراتور و شبکه یك ثابت فنری که همان گشتاور سنکرون کننده را ...
با توجده. به نوع اختالل سه تعریف از پایداری در سیستم های قدرت ارائده ... تواند منجر
به ایجاد پدیده نوسانات زیر .... را کنترل کرد از آنالیز مدال استفاده می کنیم، تا بتوان
م.

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

مدل‌سازی غیرخطی و کنترل جامع مقاوم توربین بادی سرعت‌ـ متغیر با ...

در ادامه به روش م ، برای مدل خطی شده، یک کنترل کننده تکمیلی مقاوم طراحی میشود که.
سیستم را در ... کنترل کرد. کنترل سرعت ژنراتور القایی با استفاده از روش کنترل
... از آنجا که. توربین نیز به منظور کنترل توان آیرودینامیکی استخراج شده از انرژی
... سیستم توربین بادی را برای بهبود عملکرد در حالت گذرا کنترل کند. گشتاور ...

بهبود میرایی نوسانات توان وپایداري در سیستم چند ماشینه با استفاده ...

بهبود میرایی نوسانات توان وپایداري در سیستم چند ماشینه با استفاده ... را میرا کنند
از اینرو در این مقاله سعی شده به منظور بهبود میرایی در مدهاي بین ناحیه اي علاوه بر ...
سال هاي بسیاري پایدار سازهاي سیستم قدرت PSSیکی از بهترین کنترل کننده هایی
... در خطوط انتقال پایداري گذرا پایداري گذرا اشاره دارد به پایداري سیستم قدرت در ...

طراحی یک کنترلکنندة فازیبهینه بر پایه جبرانکنندة استاتیک توان ...

استفاده از کنترلکنندة فازی بر پایۀ SVC به منظور افزایش میرایی نوسانات
فرکانس پایین و بهبود پایداری سیستم قدرت در سالهای ... امروزه با استفاده از
سیستمهای انتقال سریع دادهها، سیگنالهای مورد نظر در سیستم قدرت متمرکز ..... K. L.
Lo and L. Khan, “Fuzzy logic based SVC for power system transient stability
enhancement”, ...

اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ... پاورپوینت
درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: جاذبه های گردشگری ایران ..... اساس شاخص
بهبود عملکرد مودال به عنوان اندازه گیری اثر پایداردهنده کنترل درمرجع ...

کنترل هماهنگ ادوات facts نسل اول با استفاده از شبکه عصبی و به منظور ...

چکیده:این مقاله، به منظور افزایش پایداری گذرا و همچنین افزایش میرائی سیستم
روشی ... از این رو این ویژگی ها را می توان در کنترل کننده های هوشمند یافت که شبکه
adaline از ... این کنترل کننده با یک کنترل کننده که توسط شاخص کنترل بهینه (
lqr) طراحی شده ... بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از کنترل فازی
statcom.

تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ...

7 ساعت قبل ... تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگدسته ... تقویت
ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ... مصنوعی
· اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ..... بنابراین
پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به عنوان یک کنترل اضافی از ...

جهت لیاپانوف عناصر موازی ی ژ سازی کنترلر بهینه ... - مدل سازی در مهندسی

در این مقاله به بهبود پایداری گذرا با بهره گیری از عناصر موازی انعطاف پذیر.
سیستم ... با این حال. به منظور بهبود سرعت میرایی از روش های بهینه سازی هوشمند
استفاده شده ... یکی از مسائل مهم در بررسی سیستم های قدرت. پایداری می ... می تواند
توان انتقالی خطوط را تحت تاثیر قرار دهد. ... این مقاله تنظیم پارامترهای کنترل
کننده به روش.

طراحی یک کنترلکنندة فازیبهینه بر پایه جبرانکنندة استاتیک توان ...

استفاده از کنترلکنندة فازی بر پایۀ SVC به منظور افزایش میرایی نوسانات
فرکانس پایین و بهبود پایداری سیستم قدرت در سالهای ... امروزه با استفاده از
سیستمهای انتقال سریع دادهها، سیگنالهای مورد نظر در سیستم قدرت متمرکز ..... K. L.
Lo and L. Khan, “Fuzzy logic based SVC for power system transient stability
enhancement”, ...

Page 1 پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ...

واژههای کلیدی : تولیدات پراکنده ، محدود کننده جریان خطا، مزارع بادی ... انرژی باد
سریعترین رشد را در بین انرژیهای تجدیدپذیر ... سیستم قدرت با نیروگاههای متداول
محسوب می شود. ... امروزه استفاده از ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه (DFIG) به ... علت
قابلیت کنترل توان اکتیو و راکتیو به صورت مجزا در آن .... 6- بهبود پایداری گذرا.

دانلود مجموعه کامل مقالات بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

14 دسامبر 2017 ... ۵۵- کنترل کننده توان بین خطی بر مبنای مبدل ماتریسی اسپارس تغییر یافته ...
۱۰۸- طراحی کنترل کننده هیبرید PSSRPID در سیستم کنترل فرکانس تجدید ... ۱۱۳
- اصلاح الگوی بار به منظور افزایش حاشیه امنیت پایداری ولتاژ و براساس ... ۱۴۷-
بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی.

ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺘﻐﻴ

ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﺭﺕ. AC-DC ... ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ. AC-DC. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺍﺯ. ﻣﺪﻭﻻﺳﻴﻮﻥ
ﺗﻮﺍﻥ. DC. ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺬﺭﺍ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ... ﻮﻕ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺪﻝ ﮐﻠﻲ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ. AC-DC. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ... ﺗﺌﻮﺭﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﺑﻪ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ... ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﺭﺕ. AC-DC. -۲. -۲. ﻣﺪﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ. HVDC. ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻂ. HVDC
.

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل چهارم – پایداری گذرا (سیگنال بزرگ) در سیستم های قدرت و راه های برطرف نمودن
یا ... توان اکتیو بین منبع تولید و مصرف کننده تحقق می یابد و کنترل ولتاژ با ...
توان خروجی یک ژنراتور با تغییر توان مکانیکی ورودی به آن کنترل می شود. ... برای
مقابله با برخی پدیده های ناخواست دینامیکی از سیستم های کنترلی استفاده می شود.

پروفایل نوید غفارزاده - دانشگاه بین المللی امام خمینی

٤, Intelligent system and optimization applications in power systems, --- .... ٤, ارائه
روشی جدید برای محاسبه محل وقوع خطاهای گذرا در خطوط انتقال دو مداره، چهارمین
کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت، دانشگاه تهران، ٢٢-٢٣ دی ماه
١٣٨٨, --- ... ١٧, مکان یابیDG به منظور بهبود پایداری ولتاژ شبکه توزیع با استفاده
از الگوریتم ...

مسعود محرمخانی - دانشکده مهندسی - دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

طراحی بهینهی SMES و SFCL جهت پایداری گذرا و کنترل فرکانس بار سیستم قدرت
... که با خط انتقال بههم متصل شدهاند و توان از طریق این خط انتقال، بین آنها مبادله
میگردد. ... اما در سیستمهای قدرت عملی، بار بطور مداوم در حال تغییر است و بدلیل
برخی ... در هر یک از نواحی از کنترلکننده متداول PID استفاده شده است و ضرایب آن
بهکمک ...

طراحی یک کنترلکنندة فازیبهینه بر پایه جبرانکنندة استاتیک توان ...

استفاده از کنترلکنندة فازی بر پایۀ SVC به منظور افزایش میرایی نوسانات
فرکانس پایین و بهبود پایداری سیستم قدرت در سالهای اخیر ... امروزه با استفاده از
سیستمهای انتقال سریع دادهها، سیگنالهای مورد نظر در سیستم قدرت متمرکز شده و ..... “
Fuzzy controlled STATCOM for improving the Power System Transient Stability”,
IEEE ...

بهبود میرایی نوسانات توان وپایداري در سیستم چند ماشینه با استفاده ...

بهبود میرایی نوسانات توان وپایداري در سیستم چند ماشینه با استفاده ... را میرا کنند
از اینرو در این مقاله سعی شده به منظور بهبود میرایی در مدهاي بین ناحیه اي علاوه بر ...
سال هاي بسیاري پایدار سازهاي سیستم قدرت PSSیکی از بهترین کنترل کننده هایی
... در خطوط انتقال پایداري گذرا پایداري گذرا اشاره دارد به پایداري سیستم قدرت در ...

Paper Title

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ... ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ. SSSC.
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻪ. ﺧﻂ ... ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺎﺧﺘﻪ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ...
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﭘﺨﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ... ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ. ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻭ ﮔﺬﺭﺍ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ. [6]. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻴﺮﺍ ﻭ ﻧﺎﻣﻴﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺑﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ...

Cv of Faculty Members

بخش, : مهندسي قدرت و كنترل ..... ارزيابي وضعيت پايداري شبکه هاي قدرت با استفاده
از داده هاي اندازه گيري بر خط, ۱۳۹۵ ... مهدي اميني, جداسازي کنترل شده سيستمهاي قدرت,
۰ ... مقدار و مکان بهينه ذخائر انرژي در شبكه هاي برق با هدف بهبود کيفيت توان, ۱۳۹۵
... جايابي بهينه محدود کننده هاي جريان خطا در ميکروگريدها به منظور بهبود تداوم ...

یک استراتژی کنترل توان برای بهبود پایداری سیستم قدرت در حضور ...

کنترل. پیش. بین. مبتنی بر مدل و مدل قدیمی )بدون استفاده از کنترل. پیش. بین ...
های. هوشمند برای اعمال توان کنترل کننده با کمترین. خ. طا. به مبدل مربوطه، بهینه
سازی. می ... سیستم قدرت، طراحی کنترل کننده میراساز برای استابالیزر سیستم
قدرت ... کننده. PID. ، روش کنترل مقاوم غیرخطی بر. ای بهبود میراسازی و پایداری گذرا
، روش.

پروژه مرمت ابنیه خانه قاجاری صفوی عکاف شریف اصفهان4 دوره نمونه سوال - مباني هنرهاي تجسمي 2 + پاسخنامه

پکیج درآمد عالی با تایپ و فروش فایل / معجزه درآمد زایی اینترنتی

پاورپوینت جامع و کامل روش توليد

دانلود تحقیق کامل درباره الکتریسیته و مغناطیس