دانلود فایل


تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان - دانلود فایل



دانلود فایل تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان

دانلود فایل تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان ایجاد سایه بر روی پنجره ها یا دیوار های شیشه ای، مانع تابش مستقیم آفتاب به سطح شیشه می شود و در نتیجه، حرارت ایجاد شده ی ناشی از تابش آفتاب در فضای پشت شیشه به شدت کاهش می یابد. این مقدار کاهش به محل سایه ایجاد شده بستگی دارد. وقتی بر روی سطح خارجی شیشه سایه ایجاد شود مقدار کمی از انرژی حرارتی خورشید به فضای پشت شیشه است و انتقال حرارت به ندرت به صورت تابش و رسانش انتقال می یابد. زیرا انتقال حرارت در این حالت به صورت رسانش از شیشه انجام می شود و اجسام شفاف نیز پرتوهایی با طول موج بلند را از خود عبور نمی دهند. ولی هنگامی که برای جلوگیری ار تابش مستقیم آفتاب به داخل از پرده کرکره ی داخلی استفاده شود، پرتو مستقیم خورشید از شیشه عبور می کند و پرده کرکره را تحت تاثیر اثر حرارتی خود قرار می دهد. نتیجه آزمایش هایی که در این مورد انجام شده نشان می دهد که سایه بان های خارجی می توانند تا 90 درصد و سایه بان های داخلی (پرده کرکره) تنها 90 تا 50 درصد اثر حرارتی تابش، آفتاب را در داخل یک اتاق کاهش دهند. در این پژوهش به بررسی تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان پرداخته می شود.

سال انتشار: 1396
تعداد صفحات: 28
فرمت فایل: PowerPoint


دقت در محاسبات


اندازه سایبان


عملکرد اقلیمی


ساختمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی نقش نور روز در ایجاد فضای معنوی در مساجد معاصر*

چگونگی تأثیر فرم بازشوها و سایه بان باالی بازشو ... »اصول طراحی معماری همساز با
اقلیم با رویکردEvans, 2000در تأمین روشنایی نور روز در ساختمان پرداخته ... »مسجد
در معماری ایران« اثر زمرشیدی به شرح تصویری کلیه مساجد منتخب در ... اندازه گیری
مورد استفاده، روش تحلیل معنویت فضا از نظر روشنایی و شیوه اندازه گیری آن است.

، در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ در ﻓ

ﺑﺮاي. ﺗﺪاوم. ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫـﻮا و اﻗﻠـﻴﻢ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺗﻤﺎم
ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ، ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ ﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ. ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ.

چگونه ارتفاع سقف خانه را انتخاب کنید. لبه سقف به عنوان یک عنصر ...

2 فوریه 2018 ... عملكرد اصلی ريج است حفاظت از مفصل بالای سقف سقف خانه، و همچنین ... همه این به
وضوح نشان می دهد که چرا محاسبه ارتفاع گودال سقف دروازه ... با این وجود، لازم است این
مهر و موم بسیار دقت را در نظر داشته باشید، زیرا این بسیار حساس به تأثیرات ....
استخر، سایبان استفاده می شود، و برای ساختمان های مسکونی شیروانی ...

[تنظیم شرایط محیطی] تاثیر اقلیم بر روی طرح و شکل ساختمان دانلود ...

11 ا کتبر 2013 ... [تنظیم شرایط محیطی] تاثیر اقلیم بر روی طرح و شکل ساختمان ... در رابطه با این
موارد و برنامه ریزی مربوط به آن موارد زیر باید مد نظر قرار گیرند : ... در این رابطه دو
عنصر دماو باد بیشترین نقش را بر عهده دارند . ... شدت تابش خورشید در نظر گرفتن
این پارامتر و محاسبه آن در شهرسازی ،برنامه ریزی شهری و طرح ریزی شبکه ...

توسعه پایدار ضرورت توسعه صنعت ساختمان کشور - دکتر روانشادنیا

نقش مدلسازی اطالعات ساختمان در پایداری زیست محیطی. ▷ ... قابل اندازه گیری پروژه
و معیارهای سنجش موفقیت این اهداف. الزامات .... محاسبه کرد که ساختمان های سبز دارای
میزان میانگین ... تأثیر بر محیط طبیعی را در برمی گیرد ... پرچم دار توسعه پایدار و
ایجاد تعادل بین مسائل مربوط به سالمت ... سایه بان های خارجی یکپارچه برای نمای.

هنر و معماری

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب ...
دروجه اول،مباحث نظری مربوط به اقلیم و ساختمان،مورد بررسی قرارمی گیرد و در وجه ... از
نمونه های ساختمانی مناطق مختلف اقلیمی،آزمایش ها و محاسبات دقیق صورت می گیرد. ....
از وجود افراد،چراغ های روشنایی و دستگاه های حرارت زا )بسیار اندک بوده،نقش تعیین ...

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎري، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ در آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ...
ﺚ ﻧﻈﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در وﺟﻪ دوم،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻦ از آﻣﺎر آب و ﻫﻮاﯾﯽ
... ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. .... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ. ... در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دو ﻋﻨﺼﺮ دﻣﺎو ﺑﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ . ..... اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﺑﯿﻦ.

برچسب انرژي ساختمان.pdf8.32 MB - شرکت ملی گاز

با درک تاثير هر کدام بر مصرف انرژی می تواند روند بهينه سازی مصرف انرژی در
ساختمان و کاهش انتشار .... حرارتی و عملکرد ساختمان با توجه به اقليم، شرايط آب و
هوایی و کاربری و چگونگی .... موجود، قبض های مصرفی روش مناسبی جهت اندازه گيری
این مقدار هستند. .... محاسبه و تخمين مقادیر صرفه جویی انرژی مربوط به اجرای هريک از
اقدامات.

بررسی آتریوم به عنوان عنصر تامین کننده نور روز در فضاهای آموزشی ...

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺨﺴﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ آﺗﺮﻳﻮم و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻀﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و
ﺳﭙﺲ ... ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪي را ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ... در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺗﺮﻳﻮم ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻳﻚ روﻧﺪ از ﺟﺰء ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﺎﻳﺪ از اﻫﺪاف
ﻛﺎﻟﺒﺪي ... اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮرﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ در زﻣﺴﺘﺎن و ﻟﺰوم وﺟﻮد ﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻘﻴﻪ ...

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ دوره ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﺑﺎدوﺧ 0 - پساب و پسماند

بررسی اقتصادی استفاده از سایبان ساختمانی در باال دست یک پنجره نمونه در ....
مروری بر عملکرد سیستم های سرمایش خورشیدی و دسته بندی نمودن آن ها بر اساس نوع
گردآورنده .... در این مقاله به بررسی اثر سایبان افقی باالی پنجره در کاهش انرژی
سالیانه و .... در این مقاله روابط مربوط به توان اکتیو و راکتیو تولیدی توسط
توربین بادی با ...

پرسش و پاسخ | سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)

صنعت · ساختمان · روشنایی · تولید انرژی · سیستمهای اندازه گیری و شبکه هوشمند ·
حمایت مالی و معنوی · شرکتهای خدمات انرژی · نمونه قرارداد خدمات انرژی · آزمایشگاه صرفه
...

بررسی نقش نور روز در ایجاد فضای معنوی در مساجد معاصر*

چگونگی تأثیر فرم بازشوها و سایه بان باالی بازشو ... »اصول طراحی معماری همساز با
اقلیم با رویکردEvans, 2000در تأمین روشنایی نور روز در ساختمان پرداخته ... »مسجد
در معماری ایران« اثر زمرشیدی به شرح تصویری کلیه مساجد منتخب در ... اندازه گیری
مورد استفاده، روش تحلیل معنویت فضا از نظر روشنایی و شیوه اندازه گیری آن است.

معماری - ضوابط استانداردها مجتمع تجاری

قرارگیری هر فروشگاهی بطور مستقیم ، تحت تأثیر استعدادهای نهایی همان تجارت می
.... از لحاظ ساختمانی به صورت سازه فولادی اجرا می شود، که تناسبات آن برای ارتفاع
.... موسیقی یا سیستم صفحه گذاری در یک مرکز خرید، نقش مهمی دارد. ... بر این ارتفاع
های موجود باید پاسخ گوی اندازه های مربوط به دسترس عمودی و ..... به دقت مطالعه شود.

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

172 مهندس مرتضی مزكاء استانداردهای صنعت ساختمان و نقش سازمان نظام مهندسی ... آن ها
تأثیری بر روند امور ندارد و سازمان مسیر خود را طی می کند. ... الگوبرداری سازه ای از
طبيعت گشت که هم ما را به آن عملکرد ...... تصویر 3: طراحی مناسب سایبان برای نفوذ
نور در زمستان و عدم نفوذ آن در ..... مطالعات مربوط به کاهش ميزان تهویهی طبيعي در.

arshiteclar - تاثير فرهنگ بر معماري

بنابراین با توجه به تاثیر مستقیم فرهنگ در معماری، طبیعی است که تغییرات
فرهنگ .... از بنا انتظار میرود در درجه اول عملکرد مناسبی داشته باشد. .... هر ساختمان به
تنهایی، و میدان نقش جهان به طور کلی، برای خود داستان رمز آمیزی دارند که مایه ی .... راز
سنگ آفتاب نمادر همین جا لازم است ارقام مربوط به اندازه و ابعاد سنگ و همین طور راجع به
...

مشترکین خانگی - شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

با توجه به اينکه در حدود 80 درصد تعداد مشترکين را مشترکين خانگي تشکيل ميدهند
... از 45 درصد مصرف مربوط به مشترکين خانگي است لذا نهادينه شدن مديريت مصرف در
اين ... همچنين الگوي مصرف برق با توجه به شرايط اقليمي و فرهنگي گوناگون در نقاط
... لامپهاي کم مصرف تقريبا 5 برابر لامپهاي رشته اي است و نيز به دليل عملکرد در ...

قوان_ن و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصول_ بر آنها - اداره کل امور شهری و ...

4 نوامبر 1992 ... ﻣﺠﺎورت آن و ﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن در ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ... ﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ اﺑﻌﺎد و ﻫﺮ اﻧﺪازه ارﺗﻔﺎع ﮐﻪ
داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در ﮔﺮوه .... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ
...... ﺷﻬﺮداري ﺷﻤﯿﺮان ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ رﻓﻊ اﺛﺮ از ﻃﺮح اﺟﺮاﺋﯽ ﺷـﻤﺎره ... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﯿﻤـﯽ اﯾـﺮان و
روﺷـﻬﺎي ﮐﻠـﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﺴـﮑﻦ ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ...... ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ.

نور پردازی,نورپردازی ساختمان - بهینه ساز

گزارش «بوستان مادر» به دفتر مقام معظم رهبری · سر بی‌کلاه کارگر ساختمانی در بیمه
اجتماعی به خاطر اختلاف 200 هزار نفری/خبری از سهمیه جدید نیست · مسکن مهر آرزوی ...

متن کامل (PDF) - ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران

16 سپتامبر 2015 ... اخیر توجه زیادی به نوع مصالح ساختمانی در احداث سرپناه موقت ... انرژی با رعایت
شرایط اقلیمی صورت پذیرفت و اطالعات موردنظر. مقدمه ... که در آن ها معیارهاي مربوط به
شهرهاي الکترونیکي و شبکه هاي ... منجر به عملکرد مناسب جامعه ی آسیب دیده در برابر
بحران ها ... استفاده دوباره از آن، در توسعه پایدار تأثیرگذار خواهند بود.

نمای داخلی و خارجی ساختمان

13 آوريل 2011 ... اگر به نمای یك ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان‌های شهر توجه ... میس ون
دروهه درباره ی معماری می گوید: معماری زمانی آغاز میشود که شما دو آجر را با دقت پیش هم
میگذارید. ... در پهنای دیوار نما تعبیه پنجره دو جداره، آفتاب‌شكن، سایبان و . ... محل و
اهمیت طراحی آن به شكل مستقیم نمایانگر نقش و عملكرد ساختمان است.

نور پردازی,نورپردازی ساختمان - بهینه ساز

گزارش «بوستان مادر» به دفتر مقام معظم رهبری · سر بی‌کلاه کارگر ساختمانی در بیمه
اجتماعی به خاطر اختلاف 200 هزار نفری/خبری از سهمیه جدید نیست · مسکن مهر آرزوی ...

اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﻧﺮم. اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ .... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻧﺮم. اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .... ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻮق، اﻧﺪازه ﮐﺎﻧﺎل .... اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ در ..... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﯽ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ .... 40. ] ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺒﺎن. ﻫﺎي ﺳ. ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧ. ﻬﺎ. ﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺮودﺗﯽ د. ر اﻗﻠﯿﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﭘﺮداﺧﺘ. ﻨﺪ.

تاثیر تنش خشکی بر فتوسنتز، پارامترهای وابسته به آن و محتوای ...

به همین منظور مطالعه ای با عنوان تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک ... در اثر
تنش خشکی بیشتر به بسته بودن روزنه یا همان کاهش هدایت روزنهای مربوط است (2 و
39). ... با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و نقش آن در کمیت و کیفیت متابولیتهای ...
محاسبه وزن اشباع غوطهور شدند و پس از این مدت نمونهها بسرعت و با دقت با دستمال ...

fasl 1-اصول طراحي اقليمي

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮ. ﻓﺮﻭﻗﺮﻣﺰ ﺍﺳﺖ ... ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭﺟﻪ
ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ. ﺯﻣﺴﺘﺎ ... ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ ﺭﺍ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ... ﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ، ﺩﻣﺎﯼ ﻫﻮﺍﯼ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﻮﺩ .... ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﮎ ﺑﻮﺩﻩ ، ﻭ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ .... ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩ.

مقالات حاوی کلیدواژه "اندازه سایبان" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان.
نویسندگان: محمد شهریاری ، بهناز سرتیپی ، هانی دریس محمودی ، پرویز بیات ،.

اصل مقاله (1174 K)

شرقی بایست تعیین گرددلذا به طراحی اقلیمی پنجرهها در این جبهه. ساختمان ... ۲-
کاهش تأثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان ... سازگاری با محیط، معماران ورزیده در طراحی
ساختمانها، از نقش اقلیم ... مهمترین و شاید اولین عملکرد پنجره ها تأمین نور طبیعی و
عملکرد ... به محاسبه ارتفاع سایه و عمق نفوذ تابش افتاب به داخل اتاقی در روز اول.

مرکز پژوهشها - مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان های بتنی

امکانات، محدودیتها و ویژگیهای اجرایی، اقتصادی و اقلیمی شهرهای واقع در‌استان خود ....
‌این مبحث شامل مقررات مربوط به ساختمانهای بتنی است و مشتمل بر بخشهای زیر ... 9 -
1 - 2 - 1 سازه و اجزای سازه‌ای ساختمانهای بتن آرمه باید چنان طرح، محاسبه و ... 9 - 1 - 3 -
2 - 1 - در طراحی سازه‌ها و اجزای آنها باید اثر بارهای فوق‌الذکر ...... دقت تأمین شوند.

کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست - همایش های ایران

این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن
از طریق همین پایگاه منتشر خواهد ... تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و
نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان .... ارزیابی عملکرد زیست محیطی مصالح ساختمانی.

[تنظیم شرایط محیطی] تاثیر اقلیم بر روی طرح و شکل ساختمان دانلود ...

11 ا کتبر 2013 ... [تنظیم شرایط محیطی] تاثیر اقلیم بر روی طرح و شکل ساختمان ... در رابطه با این
موارد و برنامه ریزی مربوط به آن موارد زیر باید مد نظر قرار گیرند : ... در این رابطه دو
عنصر دماو باد بیشترین نقش را بر عهده دارند . ... شدت تابش خورشید در نظر گرفتن
این پارامتر و محاسبه آن در شهرسازی ،برنامه ریزی شهری و طرح ریزی شبکه ...

روف گاردن | شرکت طراحان منظر آینده

تبدیل بام خانه ها به فضای سبز، تبادل هوا بین مناطق با تراکم ساختمانی زیاد و
فضاهای آزاد ... این نوشتار با تأکید بر نقش کارکرد حرارتی بام سبز، تحقیقی میان
رشته ای محسوب می ... وزن روف گاردن باید نسبت به وزن برف روی بام محاسبه گردد. ...
روف گاردن از آلاچیق هم استفاده کنید باید به وزن آلاچیق و هم چنین نیروی باد هم دقت
کنید.

اصل مقاله - هویت شهر

26 ژانويه 2017 ... برای آنکه طراحان فضاهای آموزشــی به دوراز محاسبات هزینه بر و وقت گیرِ شبیه سازی
.... مبتنی بر هوش مصنوعــی را، درصورتی که از دقت خوبی برخوردار باشــند، ...
عصبی مصنوعی برای پیش بینی مصرف انرژی یک ساختمان استفاده کردند .... در آن
تحقیــق، تأثیر عواملی نظیر ســایبان پنجره و نوع پوشــش پنجره بر.

اجزای عملکرد کلزا عملکرد و بر اثر هیومیک اسید در آب آبیاری بررسی ...

24 مه 2016 ... چکیده. به. منظور. ارزیابي. اثر هیومیک اسید در آب آبیاری بر. عملکرد و ... مواد در خاک
بر روی ساختمان خاک، میزان تخلخل، نفوذ ... این کودها تابع شرایط اقلیمي و بعضي ...
توانند نقش مهمي ... توسط ترازوی دیجیتالي با دقت یک هزارم گرم برای هر ..... مربوط.
به. بهبود. شاخص. برداشت. است. نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس ...

ساعت و تاريخ - جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

ریاضی‌، جمشید، حسین اسلامی، «عملکرد عایقکاری حرارتی در ساختمان و بهینه سازی
... طاهباز، منصوره و شهربانو جلیلیان، « نقش جداره‌های ساختمان در تأمین آسایش حرارتی
..... اهمیت تاثیر نوع اقلیم بر طراحی ساختمان، لزوم بررسی و تحقیقات جامعی را در این
... صحت و دقت ظرفیت طراحی، بازده طراحی و محاسبات مربوط به انرژی ساختمان، به ...

DOURAN Portal V4.0.4.0 - شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

همچنین الگوی مصرف برق با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی گوناگون در نقاط مختلف
... روز یعنی 1 بامداد تا 6 صبح ) با نرخی حدود یک چهارم شرایط عادی محاسبه میگردد. ...
ساخت لامپهای کم مصرف تاثیر بسیار زیادی در کاهش مصرف برق ایجاد میکند . ...
رشته ای است و نیز به دلیل عملکرد در فرکانسهای بالا دارای نور کاملا یکنواختی است
...

مرکز مقالات امام علی (ع)

مقاله تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی
ساختمان با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد
و آماده ...

پنجره های ساختمان - راسخون

پنجره ها صرفاً وظیفه ی عبور پرتو آفتاب به داخل ساختمان جهت تأمین روشنایی در طول
... همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود، 10 درصد از تلفات حرارت جداره در ساختمان به
پنجره ها مربوط می شود. ... مشاهده می شود که پنجره ها نقش مهمی در اتلاف انرژی ساختمان
دارند. .... و شیشه های دو جداره عملکرد حرارتی شیشه های ساختمان بهبود زیادی یافته
است.

فرایند دستیابی به نمای دوپوستۀ دارای بهره وری مناسب انرژی، نمونه مورد

1 مه 2017 ... فناوری معماری و علوم ساختمان همواره به دنبال بهره گیری از روش هایی بوده است ... نمای
دوپوسته، بهره وری انرژی، آسایش حرارتی، طراحی اقلیمی، بار سرمایشی، بارگرمایشی
. ... در سوابق تجربیات مربوط به استفاده از الگوی نماهای دوپوسته، اولین .... طراحی
سایبان ها نیز می تواند بر عملکرد نمای دوپوسته تأثیر جدی بگذارد.

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

172 مهندس مرتضی مزكاء استانداردهای صنعت ساختمان و نقش سازمان نظام مهندسی ... آن ها
تأثیری بر روند امور ندارد و سازمان مسیر خود را طی می کند. ... الگوبرداری سازه ای از
طبيعت گشت که هم ما را به آن عملکرد ...... تصویر 3: طراحی مناسب سایبان برای نفوذ
نور در زمستان و عدم نفوذ آن در ..... مطالعات مربوط به کاهش ميزان تهویهی طبيعي در.

نور پردازی,نورپردازی ساختمان - بهینه ساز

گزارش «بوستان مادر» به دفتر مقام معظم رهبری · سر بی‌کلاه کارگر ساختمانی در بیمه
اجتماعی به خاطر اختلاف 200 هزار نفری/خبری از سهمیه جدید نیست · مسکن مهر آرزوی ...

نما و صنایع وابسته

9 ژوئن 2016 ... هرچند اين تأثيرات نسبت به فرم کلي ساختمان بسيار کمتر است. ... اين مجموعه نحوه‌ي
محاسبه انرژي مورد نياز و نحوه حفظ آن را نشان داده و در نهايت به شما کمک مي .... اين اعداد
بر اساس طراحي ، عملکرد، شرايط اقليمي و هزينه هاي انرژي به طور .... هواي بين دو لايه
شيشه در مقابل نوسانات دمايي، بادها و صوت نقش عايق را ايفا مي کند.

ره شهر گروه بين المللي - Rah Shahr Bulletins

و خانم مهندس شهربانو جليليان، مدرس دانشگاه، با موضوع "آشنايي با نقش طراحي ...
معماری با اقليم و محيط به صورت فشرده و با زبانی ساده، در اختيار مديران و .... يعني
دقت ديد كه از مبهم تا واضح متغير71- وضوح بصري ... در داخل ساختمان، الزم است ابتدا
به بررسيِ تاثير فرم كلی بنا بر ...... تصوير 11 -2: عملکرد بام سبز در طول شبانه
روز.

اصل مقاله - هویت شهر

26 ژانويه 2017 ... برای آنکه طراحان فضاهای آموزشــی به دوراز محاسبات هزینه بر و وقت گیرِ شبیه سازی
.... مبتنی بر هوش مصنوعــی را، درصورتی که از دقت خوبی برخوردار باشــند، ...
عصبی مصنوعی برای پیش بینی مصرف انرژی یک ساختمان استفاده کردند .... در آن
تحقیــق، تأثیر عواملی نظیر ســایبان پنجره و نوع پوشــش پنجره بر.

architect - انرژی خورشیدی در طراحی ساختمان

طراحي معماري خورشيدي مناسب تمايل به تاثير پذيري از شرايط خاص محل را دارد. ... اما
ميزان بالاتر نقش خورشيد اشاره شده در بالا فقط مي تواند در ساختمانهاي جديد كه به دقت
... و گرماي درون زميني بايد در تعيين موقعيت اقليمي ساختمان ها منعکس شوند و نيز در
... نصب و مونتاژ قطعات توليدي مربوط به اجزاي ساختماني، بايد محتوا، مقدار انرژي و ...

نما و صنایع وابسته

9 ژوئن 2016 ... هرچند اين تأثيرات نسبت به فرم کلي ساختمان بسيار کمتر است. ... اين مجموعه نحوه‌ي
محاسبه انرژي مورد نياز و نحوه حفظ آن را نشان داده و در نهايت به شما کمک مي .... اين اعداد
بر اساس طراحي ، عملکرد، شرايط اقليمي و هزينه هاي انرژي به طور .... هواي بين دو لايه
شيشه در مقابل نوسانات دمايي، بادها و صوت نقش عايق را ايفا مي کند.

مقالات حاوی کلیدواژه "اندازه سایبان" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان.
نویسندگان: محمد شهریاری ، بهناز سرتیپی ، هانی دریس محمودی ، پرویز بیات ،.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎري، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ در آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ...
ﺚ ﻧﻈﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در وﺟﻪ دوم،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻦ از آﻣﺎر آب و ﻫﻮاﯾﯽ
... ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. .... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ. ... در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دو ﻋﻨﺼﺮ دﻣﺎو ﺑﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ . ..... اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﺑﯿﻦ.

مقاله تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد ...

تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان.
اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۳ | تعداد نمایش خلاصه: ۹۶۲ | نظرات: ۰. سال انتشار
: ...



پاورپوینت سيستمهاي حرارتي و برودتي

دیتیل و جزئیات فنی کف شور

پاورپوینت تولید و توزیع درس 7 مطالعات هفتم

دانلود برنامه سالانه ی طرح تدبیر مدیر ابتدایی

دانلود پاورپوینت لاکتات خون و ورزش- 48 اسلاید