دانلود فایل


تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان - دانلود فایلدانلود فایل تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان

دانلود فایل تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان ایجاد سایه بر روی پنجره ها یا دیوار های شیشه ای، مانع تابش مستقیم آفتاب به سطح شیشه می شود و در نتیجه، حرارت ایجاد شده ی ناشی از تابش آفتاب در فضای پشت شیشه به شدت کاهش می یابد. این مقدار کاهش به محل سایه ایجاد شده بستگی دارد. وقتی بر روی سطح خارجی شیشه سایه ایجاد شود مقدار کمی از انرژی حرارتی خورشید به فضای پشت شیشه است و انتقال حرارت به ندرت به صورت تابش و رسانش انتقال می یابد. زیرا انتقال حرارت در این حالت به صورت رسانش از شیشه انجام می شود و اجسام شفاف نیز پرتوهایی با طول موج بلند را از خود عبور نمی دهند. ولی هنگامی که برای جلوگیری ار تابش مستقیم آفتاب به داخل از پرده کرکره ی داخلی استفاده شود، پرتو مستقیم خورشید از شیشه عبور می کند و پرده کرکره را تحت تاثیر اثر حرارتی خود قرار می دهد. نتیجه آزمایش هایی که در این مورد انجام شده نشان می دهد که سایه بان های خارجی می توانند تا 90 درصد و سایه بان های داخلی (پرده کرکره) تنها 90 تا 50 درصد اثر حرارتی تابش، آفتاب را در داخل یک اتاق کاهش دهند. در این پژوهش به بررسی تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان پرداخته می شود.

سال انتشار: 1396
تعداد صفحات: 28
فرمت فایل: PowerPoint


دقت در محاسبات


اندازه سایبان


عملکرد اقلیمی


ساختمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Carrier (HAP 4.41) - مرجع تخصصی تهویه و تاسیسات – مرجع ...

ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ روي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه از ﯾﮏ ... از ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﺮم ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ... در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﯿﻞ
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ و ... ﻣﻘﺪار ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود
و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ روي ﺟﻬﺖ و ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮ ... ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﺳﺴﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻘﺶ
دارد.

arshiteclar - تاثير فرهنگ بر معماري

بنابراین با توجه به تاثیر مستقیم فرهنگ در معماری، طبیعی است که تغییرات
فرهنگ .... از بنا انتظار میرود در درجه اول عملکرد مناسبی داشته باشد. .... هر ساختمان به
تنهایی، و میدان نقش جهان به طور کلی، برای خود داستان رمز آمیزی دارند که مایه ی .... راز
سنگ آفتاب نمادر همین جا لازم است ارقام مربوط به اندازه و ابعاد سنگ و همین طور راجع به
...

اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﻧﺮم. اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ .... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻧﺮم. اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .... ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻮق، اﻧﺪازه ﮐﺎﻧﺎل .... اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ در ..... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﯽ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ .... 40. ] ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺒﺎن. ﻫﺎي ﺳ. ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧ. ﻬﺎ. ﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺮودﺗﯽ د. ر اﻗﻠﯿﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﭘﺮداﺧﺘ. ﻨﺪ.

Journal of Water and Soil Science - نشریه علوم آب و خاک

هم‌چنین توان خودپالایی زاینده‌رود در محدوده مورد مطالعه محاسبه شد. ... به منظور بررسی
عملکرد روش TVX در برآورد دمای هوا از تصاویر ماهواره‌ای سنجنده ... پرایس در حدود 2/6
درجه سانتی‌گراد است، بالطبع این میزان خطا می‌تواند در مقادیر دمای هوا تأثیر داشته
باشد. .... لایه اطلاعاتی مربوط به هر پارامتر بر اساس منطق فازی، در نرم‌افزارهای Arc
View 3.2a ...

اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﻧﺮم. اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ .... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻧﺮم. اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .... ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻮق، اﻧﺪازه ﮐﺎﻧﺎل .... اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ در ..... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﯽ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ .... 40. ] ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺒﺎن. ﻫﺎي ﺳ. ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧ. ﻬﺎ. ﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺮودﺗﯽ د. ر اﻗﻠﯿﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﭘﺮداﺧﺘ. ﻨﺪ.

دنیای ساختمان سازی |سقف کاذب|لمبه کاران

12 جولای 2016 ... ب واحد مسكوني و بازرگاني : ساختمانهائي كه قسمتي از ساختمان به كارهاي ... دوام فولاد
بسیار خوب است ، ساختمانهای فلزی که در نگهداری آنها دقت گردد . ... اعضاء ضعیف
ساختمان فلزی را در اثر محاسبات اشتباه ، تغییر مقررات و ضوابط ، اجراء و … ... بيان
كننده عملكرد سازه اي طرح در بخش خارجي ساختمان مي باشد، در تضاد با ...

مشترکین خانگی - شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

با توجه به اينکه در حدود 80 درصد تعداد مشترکين را مشترکين خانگي تشکيل ميدهند
... از 45 درصد مصرف مربوط به مشترکين خانگي است لذا نهادينه شدن مديريت مصرف در
اين ... همچنين الگوي مصرف برق با توجه به شرايط اقليمي و فرهنگي گوناگون در نقاط
... لامپهاي کم مصرف تقريبا 5 برابر لامپهاي رشته اي است و نيز به دليل عملکرد در ...

مقایسه تحلیلی عملکرد نرم افزارهای شبیه ساز مبحث نوزده مقررات ملی3 ...

انرژی به عنوان نیروی محركه صنعت، نقش اساسی در ... دقت و حساسیت این نرم افزارها
عامل مهمی در میزان تأثیر)Mahdavinejad et al., ... كلی این مبحث و پیشنهادهای مربوط
به عناصر كه در بخش »محاسبات« در قسمت ... شامل موقعیت پروژه، اقلیم، ویژگی های
فیزیكی و جداره های ساختمان، كاربری بنا و بر ..... عدم پیشنهاد ابعاد مناسب برای
سایبان.

توسعه پایدار ضرورت توسعه صنعت ساختمان کشور - دکتر روانشادنیا

نقش مدلسازی اطالعات ساختمان در پایداری زیست محیطی. ▷ ... قابل اندازه گیری پروژه
و معیارهای سنجش موفقیت این اهداف. الزامات .... محاسبه کرد که ساختمان های سبز دارای
میزان میانگین ... تأثیر بر محیط طبیعی را در برمی گیرد ... پرچم دار توسعه پایدار و
ایجاد تعادل بین مسائل مربوط به سالمت ... سایه بان های خارجی یکپارچه برای نمای.

arshiteclar - تاثير فرهنگ بر معماري

بنابراین با توجه به تاثیر مستقیم فرهنگ در معماری، طبیعی است که تغییرات
فرهنگ .... از بنا انتظار میرود در درجه اول عملکرد مناسبی داشته باشد. .... هر ساختمان به
تنهایی، و میدان نقش جهان به طور کلی، برای خود داستان رمز آمیزی دارند که مایه ی .... راز
سنگ آفتاب نمادر همین جا لازم است ارقام مربوط به اندازه و ابعاد سنگ و همین طور راجع به
...

مقایسه تحلیلی عملکرد نرم افزارهای شبیه ساز مبحث نوزده مقررات ملی3 ...

انرژی به عنوان نیروی محركه صنعت، نقش اساسی در ... دقت و حساسیت این نرم افزارها
عامل مهمی در میزان تأثیر)Mahdavinejad et al., ... كلی این مبحث و پیشنهادهای مربوط
به عناصر كه در بخش »محاسبات« در قسمت ... شامل موقعیت پروژه، اقلیم، ویژگی های
فیزیكی و جداره های ساختمان، كاربری بنا و بر ..... عدم پیشنهاد ابعاد مناسب برای
سایبان.

استاندارد های طراحی نما اماکن - گروه معماری آمود:: طراح، مشاور و مجری ساختمان

طراحی نمای مناسب و هماهنگ تحت تاثیر عناصر و جزئیات ساختمانی : ... طراحی معماری
ساختمان باید حتی الامکان همساز با اقلیم باشد به نحوی که از شرایط مطلوب ... ضوابط
مربوط به در و پنجره صنعتی و با ابعاد مدولار در مبحث الزامات عمومی ساختمان ... آن
موضوعی اقتصادی است که طراحی آن در جلب مشتری ، یکی از مهمترین نقش ها را ایفا می
کند.

فایل word مقاله تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن ...

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. فایل word مقاله تاثیر دقت در محاسبات مربوط
به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان دارای 13 صفحه می باشد و دارای ...

فرایند دستیابی به نمای دوپوستۀ دارای بهره وری مناسب انرژی، نمونه مورد

1 مه 2017 ... فناوری معماری و علوم ساختمان همواره به دنبال بهره گیری از روش هایی بوده است ... نمای
دوپوسته، بهره وری انرژی، آسایش حرارتی، طراحی اقلیمی، بار سرمایشی، بارگرمایشی
. ... در سوابق تجربیات مربوط به استفاده از الگوی نماهای دوپوسته، اولین .... طراحی
سایبان ها نیز می تواند بر عملکرد نمای دوپوسته تأثیر جدی بگذارد.

هفتمین كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

3 مه 2011 ... ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎﺑﺶ. 21 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ... ي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻬﺮان ..... Calculating amount of smog reduction and related costs. ......
ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ در اﻳﻦ ﻧﻪ ﻣﺪل ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ اﻳـﻦ دو ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ...

مرکز مقالات امام علی (ع)

مقاله تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی
ساختمان با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد
و آماده ...

architect - انرژی خورشیدی در طراحی ساختمان

طراحي معماري خورشيدي مناسب تمايل به تاثير پذيري از شرايط خاص محل را دارد. ... اما
ميزان بالاتر نقش خورشيد اشاره شده در بالا فقط مي تواند در ساختمانهاي جديد كه به دقت
... و گرماي درون زميني بايد در تعيين موقعيت اقليمي ساختمان ها منعکس شوند و نيز در
... نصب و مونتاژ قطعات توليدي مربوط به اجزاي ساختماني، بايد محتوا، مقدار انرژي و ...

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﺋﻰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی وﺳﯿﻊ آب ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ دﻣـﺎ، رﻃﻮﺑـﺖ، .... اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ﻫﻮا و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ دﻣﺎی ﻫﻮای داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﺘﺮل. ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان
... ﻧﻘﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃـﻮر ... ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ. ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺮارت زای ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ اﯾﺠـﺎد ..... ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.

ساعت و تاريخ - جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

ریاضی‌، جمشید، حسین اسلامی، «عملکرد عایقکاری حرارتی در ساختمان و بهینه سازی
... طاهباز، منصوره و شهربانو جلیلیان، « نقش جداره‌های ساختمان در تأمین آسایش حرارتی
..... اهمیت تاثیر نوع اقلیم بر طراحی ساختمان، لزوم بررسی و تحقیقات جامعی را در این
... صحت و دقت ظرفیت طراحی، بازده طراحی و محاسبات مربوط به انرژی ساختمان، به ...

اصل مقاله - هویت شهر

26 ژانويه 2017 ... برای آنکه طراحان فضاهای آموزشــی به دوراز محاسبات هزینه بر و وقت گیرِ شبیه سازی
.... مبتنی بر هوش مصنوعــی را، درصورتی که از دقت خوبی برخوردار باشــند، ...
عصبی مصنوعی برای پیش بینی مصرف انرژی یک ساختمان استفاده کردند .... در آن
تحقیــق، تأثیر عواملی نظیر ســایبان پنجره و نوع پوشــش پنجره بر.

تبخیر و تعرق و نیاز آبی گیاه - Index of

در محاسبات‌ مربوط‌ به‌ تخمين‌ نياز آبي‌ گياهان‌ مقدار تبخير و تعرق‌ گياه‌ مرجع‌ را، با ...
باشد نسبت‌ سايه‌ افكني‌(Canopy) به‌ همان‌ اندازه‌ افزايش‌ يافته‌ و در نتيجه‌ ميزان‌
تبخير كم‌ ... اين‌ روش‌ در صورت‌ دقت‌ بيشتر، دقيقترين‌ روش‌ اندازه‌ گيري‌ مستقيم‌
تبخير و .... آبیاری با یکدیگر و ارزیابی آنها از نظر تأثیر مقدار آبیاری بر افزایش
عملکرد ...

تاب اقلیم ي معماری مرتضی کسمایی خالصه ک تابش آفتاب " " جٛٔ ًَٛ ٚ ٖٚ

انرژی حرارتی خورشید مربوط به پرتوی فرو قرمز می شود. ... که در اثر بخار آب در هوا به
وجود می آید و بر حسب میلی متر جیوه اندازه گیری می شود. .... داخلی ساختمان باید با
دقت بیشتری کنترل شود. .... نقاله محاسبه انرژی خورشیدی ، به اندازه نمودار موقعیت
خورشید است و با منطبق ..... ولی اگر پنجره ها باز باشد، تاثیر رنگ سایه بان ها تا حد.

فرایند دستیابی به نمای دوپوستۀ دارای بهره وری مناسب انرژی، نمونه مورد

1 مه 2017 ... فناوری معماری و علوم ساختمان همواره به دنبال بهره گیری از روش هایی بوده است ... نمای
دوپوسته، بهره وری انرژی، آسایش حرارتی، طراحی اقلیمی، بار سرمایشی، بارگرمایشی
. ... در سوابق تجربیات مربوط به استفاده از الگوی نماهای دوپوسته، اولین .... طراحی
سایبان ها نیز می تواند بر عملکرد نمای دوپوسته تأثیر جدی بگذارد.

Untitled - DepositOnce - TU Berlin

شهرهای جوان به واسطه نقش بارز پروژه های پایلوت از دیگر پروژه ها متامیز می گردد. ....
ارزیابی عملکرد، )به ویژه با عنایت به مرصف انرژی و رفتارشناسی انرژی ساختامن
...... در طراحی ساختامن ها در هر اقلیم و بویژه در انتخاب نوع و اندازه سایبان ها مورد توجه
...... REMO و مدل اقلیمی منطقه ای ENVI-met محاسبه تأثیرات خرد اقلیم با ابزار شبیه
ساز.

بررسی نقش نور روز در ایجاد فضای معنوی در مساجد معاصر*

چگونگی تأثیر فرم بازشوها و سایه بان باالی بازشو ... »اصول طراحی معماری همساز با
اقلیم با رویکردEvans, 2000در تأمین روشنایی نور روز در ساختمان پرداخته ... »مسجد
در معماری ایران« اثر زمرشیدی به شرح تصویری کلیه مساجد منتخب در ... اندازه گیری
مورد استفاده، روش تحلیل معنویت فضا از نظر روشنایی و شیوه اندازه گیری آن است.

۲۳۳مرداد ۹۴.pdf - وزارت جهاد کشاورزی

نتایج تاثیر آب مغناطیسی بر روی خصوصیت های کیفی خاک .... های آن به ســال 1990
مربوط می شــود . .... به عنوان نمونه، ژن هاي دخیل در فتوســنتز( به اثرات و نقش ....
کاربرد واحدهای بعدی عملکرد را به میزان کمتری افزایش می دهد .... مرجع، اندازه گیری و
از راه فرمول زیر این شاخص محاسبه می شود: ..... عقیده بر این است که آهن بخشی از
ساختمان.

نکات کلیدی - خانـــه ما

بنابراین مقوله آپارتمان و اصلاح معایب موجود در آن علاوه بر نیاز به دقت بیشتر ...
ایران یک معماری بر پایه اقلیم و تحت تاثیر نوع فرهنگ و روابط آدمیان بوده و به همین
.... مقاوم بودن ساختمان به معنای بزرگ کردن ابعاد سازه آن نیست بلکه باید در طراحی و
محاسبات ... ضروری است و فاصله این پله‌ها باید به اندازه نصف قطر بزرگ ساختمان
باشد.

تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد ...

25 آوريل 2018 ... تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان.
تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد ...

اجزای عملکرد کلزا عملکرد و بر اثر هیومیک اسید در آب آبیاری بررسی ...

24 مه 2016 ... چکیده. به. منظور. ارزیابي. اثر هیومیک اسید در آب آبیاری بر. عملکرد و ... مواد در خاک
بر روی ساختمان خاک، میزان تخلخل، نفوذ ... این کودها تابع شرایط اقلیمي و بعضي ...
توانند نقش مهمي ... توسط ترازوی دیجیتالي با دقت یک هزارم گرم برای هر ..... مربوط.
به. بهبود. شاخص. برداشت. است. نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس ...

Untitled - DepositOnce - TU Berlin

شهرهای جوان به واسطه نقش بارز پروژه های پایلوت از دیگر پروژه ها متامیز می گردد. ....
ارزیابی عملکرد، )به ویژه با عنایت به مرصف انرژی و رفتارشناسی انرژی ساختامن
...... در طراحی ساختامن ها در هر اقلیم و بویژه در انتخاب نوع و اندازه سایبان ها مورد توجه
...... REMO و مدل اقلیمی منطقه ای ENVI-met محاسبه تأثیرات خرد اقلیم با ابزار شبیه
ساز.

سازه وساختمان

باید دقت شود این بتن که دارای کیفیت نا مناسب جهت بتن ریزی میباشد، مورد مصرف
کارهای ... 12-براي حفظ انسجام ساختمان بايد ديوارهاي باربر باكلاف روي آنها به نحويه
...... است که محل و اهمیت طراحی آن به شکل مستقیم نمایانگر نقش و عملکرد ساختمان
است. .... نكته دیگر پائین بودن كف حیاط بناهای اقلیم سرد به اندازه 1 تا 1.5 متر از
سطح ...

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﺋﻰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی وﺳﯿﻊ آب ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ دﻣـﺎ، رﻃﻮﺑـﺖ، .... اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ﻫﻮا و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ دﻣﺎی ﻫﻮای داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﺘﺮل. ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان
... ﻧﻘﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃـﻮر ... ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ. ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺮارت زای ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ اﯾﺠـﺎد ..... ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.

No 69.indd - صفه

ﻛﻠﻴﺪﻭﺍژﮔﺎﻥ: ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﺋﻴﻚ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﺗﺎﺑﺶ ﻛﻞ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ، ﺟﻬﺖ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺷﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎﺑﺶ ﻛﻞ ... ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﺓ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎﺯﻫﺎﻯ. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ... ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﺯﻳﺎﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﺋﻴﻚ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎﺑﺶ ... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ؟ 3. ﺑﻪ ﭼﻪ ... ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮﻑ
ﻛﻨﻨﺪﺓ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ..... ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺩﻗﺖ ﻛﺎﻓﻰ
.

نور پردازی,نورپردازی ساختمان - بهینه ساز

گزارش «بوستان مادر» به دفتر مقام معظم رهبری · سر بی‌کلاه کارگر ساختمانی در بیمه
اجتماعی به خاطر اختلاف 200 هزار نفری/خبری از سهمیه جدید نیست · مسکن مهر آرزوی ...

فرایند دستیابی به نمای دوپوستۀ دارای بهره وری مناسب انرژی، نمونه مورد

1 مه 2017 ... فناوری معماری و علوم ساختمان همواره به دنبال بهره گیری از روش هایی بوده است ... نمای
دوپوسته، بهره وری انرژی، آسایش حرارتی، طراحی اقلیمی، بار سرمایشی، بارگرمایشی
. ... در سوابق تجربیات مربوط به استفاده از الگوی نماهای دوپوسته، اولین .... طراحی
سایبان ها نیز می تواند بر عملکرد نمای دوپوسته تأثیر جدی بگذارد.

روف گاردن | شرکت طراحان منظر آینده

تبدیل بام خانه ها به فضای سبز، تبادل هوا بین مناطق با تراکم ساختمانی زیاد و
فضاهای آزاد ... این نوشتار با تأکید بر نقش کارکرد حرارتی بام سبز، تحقیقی میان
رشته ای محسوب می ... وزن روف گاردن باید نسبت به وزن برف روی بام محاسبه گردد. ...
روف گاردن از آلاچیق هم استفاده کنید باید به وزن آلاچیق و هم چنین نیروی باد هم دقت
کنید.

نما و صنایع وابسته

9 ژوئن 2016 ... هرچند اين تأثيرات نسبت به فرم کلي ساختمان بسيار کمتر است. ... اين مجموعه نحوه‌ي
محاسبه انرژي مورد نياز و نحوه حفظ آن را نشان داده و در نهايت به شما کمک مي .... اين اعداد
بر اساس طراحي ، عملکرد، شرايط اقليمي و هزينه هاي انرژي به طور .... هواي بين دو لايه
شيشه در مقابل نوسانات دمايي، بادها و صوت نقش عايق را ايفا مي کند.

ضوابط طراحی مجتمع تجاری - معمار آنلاین

25 آوريل 2015 ... قرارگیری هر فروشگاهی بطور مستقیم ، تحت تأثیر استعدادهای نهایی همان .... از لحاظ
ساختمانی به صورت سازه فولادی اجرا می شود، که تناسبات آن برای .... موسیقی یا
سیستم صفحه گذاری در یک مرکز خرید، نقش مهمی دارد. ... بر این ارتفاع های موجود باید
پاسخ گوی اندازه های مربوط به دسترس عمودی و ..... به دقت مطالعه شود.

فرایند دستیابی به نمای دوپوستۀ دارای بهره وری مناسب انرژی، نمونه مورد

1 مه 2017 ... فناوری معماری و علوم ساختمان همواره به دنبال بهره گیری از روش هایی بوده است ... نمای
دوپوسته، بهره وری انرژی، آسایش حرارتی، طراحی اقلیمی، بار سرمایشی، بارگرمایشی
. ... در سوابق تجربیات مربوط به استفاده از الگوی نماهای دوپوسته، اولین .... طراحی
سایبان ها نیز می تواند بر عملکرد نمای دوپوسته تأثیر جدی بگذارد.

تاب اقلیم ي معماری مرتضی کسمایی خالصه ک تابش آفتاب " " جٛٔ ًَٛ ٚ ٖٚ

انرژی حرارتی خورشید مربوط به پرتوی فرو قرمز می شود. ... که در اثر بخار آب در هوا به
وجود می آید و بر حسب میلی متر جیوه اندازه گیری می شود. .... داخلی ساختمان باید با
دقت بیشتری کنترل شود. .... نقاله محاسبه انرژی خورشیدی ، به اندازه نمودار موقعیت
خورشید است و با منطبق ..... ولی اگر پنجره ها باز باشد، تاثیر رنگ سایه بان ها تا حد.

مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتني

سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و تأسيسات استانها مي‌توانند متناسب با امكانات،
محدوديتها و ويژگيهاي اجرايي، اقتصادي و اقليمي شهرهاي واقع در‌استان خود تعديل يا ....
‌اين مبحث شامل مقررات مربوط به ساختمانهاي بتني است و مشتمل بر بخشهاي زير
مي‌باشد: ... ‌ضوابط و مقررات اين بخش، طرح و محاسبه و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه و
همچنين ...

مقالات حاوی کلیدواژه "اندازه سایبان" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان.
نویسندگان: محمد شهریاری ، بهناز سرتیپی ، هانی دریس محمودی ، پرویز بیات ،.

گروه آپ گرین گرید هم اندیشی گزارش - Upgreengrade

20 نوامبر 2016 ... اقلیمی و شبیه سازی انرژی ساختمان با معرفی نرم افزار پارامتریک .... در مطالعاتی که
به بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر ساختمان مربوط می شود ... محاسبه شده انرژی
خورشید تابیده شده بر سطوح قائم در جهات مختلف سرد و ... ن های مجاور توجه داشت، که
این مهم توسط نرم افزارهای شبیه سازی با دقت ... در فضاهای داخلی نقش مهمی.

بررسی آتریوم به عنوان عنصر تامین کننده نور روز در فضاهای آموزشی ...

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺨﺴﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ آﺗﺮﻳﻮم و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻀﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و
ﺳﭙﺲ ... ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪي را ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ... در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺗﺮﻳﻮم ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻳﻚ روﻧﺪ از ﺟﺰء ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﺎﻳﺪ از اﻫﺪاف
ﻛﺎﻟﺒﺪي ... اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮرﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ در زﻣﺴﺘﺎن و ﻟﺰوم وﺟﻮد ﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻘﻴﻪ ...

Carrier (HAP 4.41) - مرجع تخصصی تهویه و تاسیسات – مرجع ...

ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ روي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه از ﯾﮏ ... از ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﺮم ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ... در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﯿﻞ
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ و ... ﻣﻘﺪار ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود
و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ روي ﺟﻬﺖ و ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮ ... ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﺳﺴﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻘﺶ
دارد.

مشترکین خانگی - شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

با توجه به اينکه در حدود 80 درصد تعداد مشترکين را مشترکين خانگي تشکيل ميدهند
... از 45 درصد مصرف مربوط به مشترکين خانگي است لذا نهادينه شدن مديريت مصرف در
اين ... همچنين الگوي مصرف برق با توجه به شرايط اقليمي و فرهنگي گوناگون در نقاط
... لامپهاي کم مصرف تقريبا 5 برابر لامپهاي رشته اي است و نيز به دليل عملکرد در ...

arshiteclar - تاثير فرهنگ بر معماري

بنابراین با توجه به تاثیر مستقیم فرهنگ در معماری، طبیعی است که تغییرات
فرهنگ .... از بنا انتظار میرود در درجه اول عملکرد مناسبی داشته باشد. .... هر ساختمان به
تنهایی، و میدان نقش جهان به طور کلی، برای خود داستان رمز آمیزی دارند که مایه ی .... راز
سنگ آفتاب نمادر همین جا لازم است ارقام مربوط به اندازه و ابعاد سنگ و همین طور راجع به
...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر محمد شهریاری

12, تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی
ساختمان (دریافت مقاله) · کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست. 13, تاثیر
هندسه ...

سازه 360 تحلیل غیر خطی ساختمان بنایی به روش ستون معادل وارائه ...

نقش راهکار های اکوتکنولوژیک در طراحی بناها با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی
· تاثیر دقت در محاسبات مربوط به اندازه سایبان و نقش آن در عملکرد اقلیمی ساختمان ...

نکات کلیدی - خانـــه ما

بنابراین مقوله آپارتمان و اصلاح معایب موجود در آن علاوه بر نیاز به دقت بیشتر ...
ایران یک معماری بر پایه اقلیم و تحت تاثیر نوع فرهنگ و روابط آدمیان بوده و به همین
.... مقاوم بودن ساختمان به معنای بزرگ کردن ابعاد سازه آن نیست بلکه باید در طراحی و
محاسبات ... ضروری است و فاصله این پله‌ها باید به اندازه نصف قطر بزرگ ساختمان
باشد.

نور پردازی,نورپردازی ساختمان - بهینه ساز

گزارش «بوستان مادر» به دفتر مقام معظم رهبری · سر بی‌کلاه کارگر ساختمانی در بیمه
اجتماعی به خاطر اختلاف 200 هزار نفری/خبری از سهمیه جدید نیست · مسکن مهر آرزوی ...

۲۳۳مرداد ۹۴.pdf - وزارت جهاد کشاورزی

نتایج تاثیر آب مغناطیسی بر روی خصوصیت های کیفی خاک .... های آن به ســال 1990
مربوط می شــود . .... به عنوان نمونه، ژن هاي دخیل در فتوســنتز( به اثرات و نقش ....
کاربرد واحدهای بعدی عملکرد را به میزان کمتری افزایش می دهد .... مرجع، اندازه گیری و
از راه فرمول زیر این شاخص محاسبه می شود: ..... عقیده بر این است که آهن بخشی از
ساختمان.

مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتني

سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و تأسيسات استانها مي‌توانند متناسب با امكانات،
محدوديتها و ويژگيهاي اجرايي، اقتصادي و اقليمي شهرهاي واقع در‌استان خود تعديل يا ....
‌اين مبحث شامل مقررات مربوط به ساختمانهاي بتني است و مشتمل بر بخشهاي زير
مي‌باشد: ... ‌ضوابط و مقررات اين بخش، طرح و محاسبه و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه و
همچنين ...

فرمول تهیه ژل پاک کننده زنگ از روی فلزات

پاورپوینت بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکانیابی محور(هاب)

پاورپوینت نوسان‌هاي زيرسنكرون Subsynchronous Oscillations

دانلود پاورپوینت بسیار ارزشمند تکنیک پرومته(PROMETHEE TECHNIC)

ماشینهای خانکشی