دانلود فایل


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص
11اسلاید
چکيده محتواي فابل:
دامنه کاربرد
¨ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای 100 تا 700 در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص. تاریخ اجرا¨صورتهاي مالي با دوره مالي اول فروردين 1391 و پس از آن هدف¨هدف حسابرس هنگام بکارگيري استانداردهاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاصپذیرش کار؛برنامه ریزی و اجرای حسابرسی؛ وگزارشگری نسبت صورت مالی.¨ تعاریفصورتهاي مالي با مقاصد خاص: صورتهاي مالي تهيه شده براساس يک چارچوب با مقاصد خاص.
چارچوب با مقاصد خاص: چارچوب گزارشگري مالي طراحي شده براي رفع نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خاص .
نمونه هايي از چارچوبهای با مقاصد خاص

ضوابط مورد استفاده واحد تجاري برای تهیه اطلاعات مالی برای مقاصد مالیاتی؛ضوابط گزارشگري مالي مقرر توسط مراجع ذیصلاح قانونی؛ یاضوابط گزارشگري مالي يک قرارداد، از قبيل قرارداد تسهیلات مالی يا کمک بلاعوض.

پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800


پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با ...

2. اين استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک
چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده است. در استاندارد 805[1]، ملاحظات خاص در حسابرسي
یک صورت مالي یا عنصر، حساب يا قلم خاصی از يک صورت مالي مطرح می‌شود. 3. اين
استاندارد، الزامات ساير استانداردها را نفی نمي‌کند و به همه ملاحظات خاص مرتبط با
شرايط ...

استاندارد حسابرسی 800- ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی ...

1 مارس 2016 ... استاندارد حسابرسی 800- ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی تهیه شده براساس
چارچوب های با مقاصد خاص. 1. استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورتهای مالی
کاربرد دارد. در این استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگیری آن استانداردها در حسابرسی
صورتهای مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص مطرح می‌شود ...

۷۱۰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ – 1 5 9

ﺻـﻮرﺗﻬﺎي ﻣـﺎﻟﻲ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي. (. ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺎﺳـﻲ و ﻳﺎدداﺷـﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿـﻴﺤﻲ آ. )ن. ، ﺟﺰﻳـﻲ از.
ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ دوره ﺟﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ. ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ . . 1. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 720.
”،. ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺣﺎوي. ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه. “ . 2. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 800
. ”،. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص. (. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺷﺪه.

800 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎص ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 800. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص. در. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎي ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص. (. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه. )1390. 2. اﻟﻒ . ﭘﺬﻳﺮش ﻛﺎر. ؛. ب . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و اﺟﺮاي. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. ؛ و.
پ . ﮔﺰارﺷﮕﺮي. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ . ﺗﻌﺎرﻳﻒ .6. در. اﻳﻦ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻳﺮ ﺑ. ﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر. رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. : اﻟﻒ . ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ. ﻣﻘﺎﺻﺪ. ﺧـﺎص . ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻳـﻚ
...

نقشه GIS معابر منطقه نوزده-19 شهر تهران با آخرین تغییرات سال 96در فرمت Shapefile

پاورپوینت با موضوع توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب

دانلود مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی

کتاب جامع آزمون های استخدامی

پاورپوینت زیره ی سبز Cuminum cyminu

دانلود پروژه آماده مایکروسافت پروجکت پروژه ساختمان سه طبقه MSP